Afschrift geboorteakte

Een geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.  In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • De geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • In voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • De naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • In voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Voor wie

Alle personen die in België geboren zijn of waarvan de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • Jezelf
 • De echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • Je erfgenamen
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte op volgende manieren bekomen:

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • Je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
 • Je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort.
;