Aanpak bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en
verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april
2023 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van
het lokale bestuur Pelt en met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden
bijgehouden.

 1. Een reglement wordt opgesteld in het documentenbeheersysteem CORSA, waar het een
  uniek poststuknummer krijgt.
 2. Na goedkeuring van het reglement wordt de getekende versie integraal op de
  gemeentelijke website geplaatst op deze webpagina.
 3. De bekendmaking van reglementen en verordeningen gebeurt met vermelding van de
  datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekend gemaakt én van de
  datum waarop ze zijn aangenomen.
 4. De bekendmaking van het reglement wordt (indien vereist) gemeld aan het Agentschap
  Binnenlands Bestuur via het digitaal loket.
 5. Per vergadering wordt eveneens een overzichtslijst (besluitenlijst) van de genomen
  besluiten gepubliceerd op de gemeentelijke website.
 6. De stappen 2 tot en met 5 vormen het digitaal register.
 7. Het goedgekeurde reglement krijgt een uniek volgnummer en wordt bovendien
  ingedragen in het register van bekendmaking (papieren versie), eveneens met
  vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekend
  gemaakt én van de datum waarop ze zijn aangenomen, en op dezelfde dag ondertekend
  door de algemeen directeur en burgemeester.

Inzage in of afschriften van besluiten

Wil je inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kan je dat op de volgende manieren aanvragen:

Wens je een klacht in te dienen tegen een besluit? Dan kan je dat doen via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

;