Beleidsplan Ruimte voor Pelt

Het gemeentebestuur maakt werk van een beleidsplan 'Ruimte voor Pelt'. Dit plan vervangt de bestaande gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Overpelt en Neerpelt en geeft kader/richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Pelt, gericht op de middellange en lange termijn (tot 2050).

Het beleidsplan 'Ruimte voor Pelt':

  • zet een ‘stip aan de horizon’: het plan is niet rechtstreeks bindend voor burgers, maar toont wel de ambities die de gemeente op vlak van ruimte in de toekomst heeft.
  • geeft een inkijk waar en hoe we zullenwonen we in de toekomst? Vraagstukken zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, natuur, landbouw en groen komen aan bod.

Hoe doen we dit?

De gemeenteraad in zitting van 30 januari 2020 heeft de startbeslissing genomen om te starten met de opmaak. Op dit moment wordt het proces voorbereid (zoeken studiebureau voor ondersteuning,...). De doorlooptijd van het plan wordt op meerdere jaren voorzien. Een definitief beleidsplan wordt verwacht tegen midden 2023.

Inspraak voor publiek en stakeholders

Uiteraard maakt het gemeentebestuur dergelijke beleidsplannen niet alleen op, maar wordt er uitgebreid geluisterd naar publiek en stakeholders. De komende tijd worden er tal van participatiemomenten voorzien:

  • Formeel: publieke raadpleging over conceptnota (termijn nog bekend te maken)
  • Formeel: openbaar onderzoek (nog bekend te maken)
  • Andere informele momenten (nog bekend te maken)
  • Op dit moment voorbereiden om te starten – in loop voorjaar 2020 zal participatieplan duidelijker zijn/starten.