Beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvang baby's en peuters

De gemeenteraad van 16 december 2020 heeft de beoordelingscriteria vastgelegd voor alle oproepen die er deze legislatuur gaan komen. Op basis van deze criteria zal het gemeentebestuur een gemotiveerd positief of negatief advies uitbrengen over een aanvraag van een opvanginitiatief bij een uitbreidingsronde. Als een lokaal bestuur een positief advies uitbrengt, dan kent het ook een score toe op basis van de vooraf vastgelegde criteria. Een positief advies met score bepaalt mee welke aanvraag in de gemeente de subsidie toegekend krijgt. Een negatief advies kan ertoe leiden dat de aanvraag uitgesloten wordt en dus niet in aanmerking komt voor de subsidie.

De beoordelingscriteria zijn de volgende:

Criterium 1

Het opvanginitiatief toont betrokkenheid t.a.v. het lokaal bestuur en het Huis van het Kind Pelt

Doel van het criterium:

Het opvanginitiatief is op het moment van de uitbreidingsaanvraag actief en betrokken lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als de gemeentelijke adviesraad kinderopvang en het sectoroverleg baby’s en peuters. Het opvanginitiatief leeft de engagementen zoals afgesproken i.k.v. het loket kinderopvang na of engageert zich om dit vanaf de realisatie van de uitbreiding te doen. Het gaat over het doorverwijzen van ouders en toeleiders naar het loket kinderopvang, het behandelen van aanvragen binnen redelijke termijn, het voeren van een transparante communicatie met collega-opvanginitiatieven binnen Pelt, het bekijken en reageren op onbeantwoorde opvangvragen.

Beoordeling:

 • Het opvanginitiatief neemt deel aan de bijeenkomsten van het LOK of engageert zich om dit vanaf de realisatie van de uitbreiding te doen. Dit wordt vertaald in de ondertekening van een engagementsverklaring voor de indiendatum van het uitbreidingsdossier.
  • Deelnemen = minstens aanwezig (of verontschuldigd) bij de helft van de bijeenkomsten.
  • Quotering = 2 punten
  •  
 • De organisator werkt samen met het Lokaal Loket Kinderopvang.
  • Samenwerken = opvanggegevens registeren en doorgeven aan het lokaal loket en wijzigingen in de opvangcapaciteit doorgeven.
  • Dit criterium is van toepassing vanaf het moment dat er in Pelt een digitaal lokaal loket actief is.
  • Quotering = 4 punten
  •  
 • De organisator werkt samen met het Huis van het Kind Pelt.
  • Samenwerken = minstens informatie over Huis van het Kind kenbaar maken bij ouders aan de hand van mails, brochures of affiches.
  • Quotering = 1 punt

Criterium 2

Het opvanginitiatief zorgt voor stabiliteit d.m.v. flexibele openingsuren

Doel van het criterium:

De gemeente Pelt zet in het meerjarenplan 2020 – 2025, via het actieplan kindvriendelijkheid en via de werking van het Huis van het Kind volop in op de ondersteuning van alle gezinnen. De combinatie werk en de zorg voor de kinderen is voor veel gezinnen een evenwichtsoefening. Ouders hebben vaak flexibiliteit nodig en openingsuren die de evenwichtsoefening ondersteunen. In de gemeente Pelt werkt een hoger dan gemiddeld aantal inwoners in de zorgsector. De zorgsector kenmerkt zich door flexibele uurroosters. Continuïteit en regelmaat zijn belangrijk voor kinderen, ze bieden stabiliteit en herkenbaarheid. Opvanginitiatieven met ruime openingstijden bieden ouders de kans om steeds beroep te doen dezelfde, stabiele en herkenbare omgeving voor de opvang van hun kinderen.

Beoordeling:

 • Het opvanginitiatief biedt flexibele opvanguren aan.
  • Flexibele opvang = dagelijks opvang ruimer dan de standaard opvanguren én het organiseren van nachtopvang en/of weekendopvang.
  • Standaard opvanguren = 7u30 tot 18 uur.
  • Quotering = 3 punten.
  •  
 • Het opvanginitiatief biedt ruimere opvanguren dan de standaard opvanguren.
  • Ruimere opvanguren = dagelijks opvang met minimum een uitbreiding van 30 minuten voor- en na de standaard opvanguren. 
  • Standaard opvanguren = 7u30 tot 18 uur.
  • Quotering = 2 punten.
  •  
 • Het opvanginitiatief is dagelijks open tijdens de standaard opvanguren.
  • Standaard opvanguren = van 7u30 tot 18 uur.
  • Quotering = 1 punt.
  •  
 • Het opvanginitiatief is niet dagelijks geopend of minder dan de standaard opvanguren.
  • Standaard opvanguren = van 7u30 tot 18 uur.
  • Quotering = 0 punten.
 • Het opvanginitiatief kan aantonen dat ze openstaan voor ouders met variabele werktijden en dat ze met een variabel opvangplan willen werken
  • Variabel opvangplan = op maat van een ouder die door de werksituatie op voorhand niet weet welke opvangdagen nodig zijn.
  • Quotering = 3 punten

Criterium 3

De opvanglocatie is gelegen in een kerkdorp waar weinig opvanginitiatieven gehuisvest zijn

Doel van het criterium:

De gemeente Pelt zet in het meerjarenplan 2020 – 2025 in op een doordacht dorpenbeleid. In Pelt zijn 2 centra en 7 kerkdorpen afgebakend. Het doel is om de woonkwaliteit te verhogen door de samenhang tussen bewoners te versterken. De nabijheid van bepaalde voorzieningen biedt een meerwaarde met het oog op woonkwaliteit en gemeenschapsvorming. Naast onderwijs is kinderopvang een voorziening met een meerwaarde als het zich op korte afstand van de woonplaats bevindt.

Beoordeling:

Aantal opvangplaatsen per 100 kinderen in een Pelts (kerk)dorp:

 • Kinderopvang is gelegen in een (kerk)dorp met minder dan 30 plaatsen per 100 kinderen.
  • Quotering =
   • Bestaande initiatieven: 3 punten
   • Nieuwe initiatieven die opstarten binnen de tijdspanne van de uitbreidingsoproep: 4 punten.
 • Kinderopvang is gelegen in een (kerk)dorp met 30-39 plaatsen per 100 kinderen.
  • Quotering =
   • Bestaande initiatieven: 2 punten
   • Nieuwe initiatieven die opstarten binnen de tijdspanne van de uitbreidingsoproep: 3 punten.
 • Kinderopvang is gelegen in een (kerk)dorp met 40-49 plaatsen per 100 kinderen.
  • Quotering =
   • Bestaande initiatieven: 1 punt
   • Nieuwe initiatieven die opstarten binnen de tijdspanne van de uitbreidingsoproep: 2 punten.
 • Kinderopvang is gelegen in een (kerk)dorp met meer dan 50 plaatsen per 100 kinderen.
  • Quotering = 0 punten.

Criterium 4

Samenwerking met diensten ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen

Doel van dit criterium:

De gemeente Pelt zet in haar meerjarenplan 2020 – 2025, via het actieplan kindvriendelijkheid en via de werking van het Huis van het Kind volop in inclusief werken en op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en personen met bijzondere zorgbehoeften. De gemeente Pelt wil alle ouders de kans geven om zich te versterken, de kansen op opleidingen en tewerkstelling verhogen en wil maximale ontplooiingskansen voor alle kinderen, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Hiervoor is specifieke aandacht nodig voor kwetsbare doelgroepen.

Het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) zet in haar beleid en regelgeving in op het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Het Agentschap zal de toepassing van de regelgeving meenemen in het beoordelen van de uitbreidingsaanvragen.

Als lokaal bestuur willen we met dit criterium aanvullend zijn.

Om meer kwetsbare gezinnen te bereiken is het goed om samen te werken met organisaties en toeleiders die de kansengroepen kennen en er rechtstreeks mee samenwerken. Het gaat dan over het OCMW, het CAW, het agentschap voor inburgering en integratie, centra waar Nederlands als 2de taal wordt aangeboden, diensten voor pleegzorg, de opvoedingswinkel, het lokale team van het agentschap Opgroeien, de welzijnsschakels, …

Om kinderen met bijzondere zorgbehoeften een kwaliteitsvolle opvang te bieden is een doordachte aanpak nodig.

Beoordeling:

 • Het opvanginitiatief kan een samenwerking aantonen met het OCMW of andere welzijnsorganisaties in functie van het tegemoetkomen aan dringende opvangvragen.
  • Dringende opvang = een gezin heeft binnen de maand behoefte aan kinderopvang omwille van een of meer van de volgende redenen:
   • De ouder werkt niet, vindt werk en heeft binnen het gezin of informele netwerk geen opvangmogelijkheden;
   • De ouder werkt niet, start met een opleiding en heeft binnen het gezin of het informele netwerk geen opvangmogelijkheden;
   • Er is een acute crisis in het gezin waardoor het noodzakelijk is dat het kind naar de kinderopvang gaat;
   • Het gezin kan, buiten zijn wil, niet meer gebruik maken van eerdere opvangmogelijkheden.
  • Quotering = 2 punten.
 • Het opvanginitiatief biedt inclusieve opvang aan en kan aantonen dat het over een plan van aanpak beschikt voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • Quotering =
   • De organisator reserveert opvangplaatsen voor inclusieve opvang, promoot zich als dusdanig en vraagt de nodige ondersteuning: 4 punten
   • De organisator staat open voor inclusieve opvang, biedt opvang aan een kind met specifieke zorgbehoefte als er een opvangplaats beschikbaar is: 2 punten
   • De organisator staat niet open voor inclusieve opvang: 0 punten

Hieronder vindt u het volledige gemeenteraadsbesluit.