Bouwkavels Hageheide

De gemeente Pelt verkoopt bouwplaatsen gelegen in de verkaveling De Hagen.

Voorwaarden

De belangrijkste verkoopsvoorwaarden zijn de volgende:

  • de kavels kunnen enkel verkocht worden aan natuurlijke personen die meerderjarig zijn en minstens vijf jaar hun wettelijke woonplaats in België hebben op datum van kandidaatstelling;
  • de kandidaat-koper mag geen woning of voor woningbouw in aanmerking komend perceel grond in eigendom hebben in de periode van twee jaar die de kandidaatstelling voorafgaat;
  • de koper dient binnen de drie jaar na de verkoop van de bouwgrond te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning en het gebouw moet voltooid en bewoond zijn binnen een termijn van vijf jaar na de verkoop ervan;
  • de koper dient de woning zelf te bewonen gedurende een ononderbroken periode van 15 jaar te rekenen vanaf de datum van de eerste bewoning;
  • vervreemding van het goed is gedurende de eerste 15 jaar niet toegestaan. Afwijking is hiervan mogelijk op basis van sociale motieven.

De volledige voorwaarden kan je onderaan deze pagina raadplegen.

Wat moet ik doen?

Je verzendt het aanvraagformulier met eventuele bijhorende documenten aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen (Oude Markt 2, 3900 Pelt). Afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis is eveneens mogelijk.

De toewijzing van de bouwloten gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. Per kandidaat-koper kan slechts één lot worden toegewezen.

Kostprijs

LOT KADASTERNUMMER AARD OPPERVLAKTE VERKOOPPRIJS
1 539 C12 HOB 3,62 a 65 160 euro
2 539 C12 HOB 3,58 a 64 440 euro
3 539 C12 OB 4,49 a VERKOCHT
4 539 C12 OB 5,41 a VERKOCHT
5 539 F25 OB 5,50 a VERKOCHT
6 539 F25 OB 5,99 a VERKOCHT
7 539 F25 OB 6,67 a VERKOCHT
8 539 F25 OB 7,28 a VERKOCHT
C 539 M 12 GROND 1,30 a VERKOCHT

De verkoopprijs is exclusief bijkomende verkoopkosten.

Lot C wordt samen met lot 8 verkocht.

Aan de kopers van de de gemeentelijke bouwplaatsen, gelegen in de verkavelingen Hageheide-Kolisheide-Overwegstraat-O.L.-Vrouwstraat wordt de mogelijkheid aangeboden om het toegewezen perceel bouwgrond niet aan te kopen, maar in erfpacht te nemen. Je betaalt in dat geval een jaarlijks indexeerbare vergoeding van 1,6 % van de geschatte verkoopprijs.

Uitzonderingen

Er wordt een uitzondering gemaakt op de voorwaarde van vijf jaar de wettelijke woonplaats in België te hebben op het ogenblik van de kandidaatstelling voor wie op dat moment minimaal 15 jaar inwoner van de gemeente is geweest.

;