Dorpsbudgetten

Pelt wil in de toekomst nog meer inzetten op de negen dorpen in de gemeente en de leefbaarheid ervan van onderuit versterken. Tot het einde van de legislatuur voorziet het gemeentebestuur jaarlijks 100 000 euro aan ‘dorpsbudgetten’ om projecten binnen de dorpsgemeenschappen te ondersteunen.

Subsidiebedrag

Projecten worden gefinancierd binnen de beschikbare middelen die voorzien zijn. Er is per projectaanvraag geen maximumbedrag vastgelegd.

Projecten kunnen nooit volledig gefinancierd worden via de dorpsbudgetten. Voor elk project wordt voor minimum 20% van het totaalbedrag aanvullende financiering gezocht, bijvoorbeeld via opbrengsten, sponsoring of crowdfunding.

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking willen komen voor financiële ondersteuning voldoen onder meer aan volgende voorwaarden:

  • Ze versterken de leefbaarheid van het betrokken dorp op vlak van sociale cohesie, duurzaamheid, economisch weefsel, eigenheid/identiteit, autonomie, zelfredzaamheid, publieke ruimte, …;
  • Ze versterken de participatie van Peltenaren aan hun dorp en moedigen hen aan om mee te bouwen aan hun dorp. Bovendien wordt actieve deelname van andere dorpsbewoners aan het project gestimuleerd door de initiatiefnemers.

Wie komt in aanmerking?

Elke groep van minstens twee meerderjarige Peltenaren kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Peltse jongeren vanaf 14 jaar moeten zich laten begeleiden door een meerderjarige.

Voor feitelijke verenigingen geldt dat een meerderheid van de leden moet gedomicilieerd zijn in Pelt en dat een deel van haar activiteiten in Pelt plaatsvindt of voor Peltenaren bestemd is.

Verloop subsidie-aanvraag

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden op deze pagina via een verkort formulier.

De projectindiener wordt nadien uitgenodigd om het voorstel mondeling toe te lichten aan een kerngroep die suggesties en aanbevelingen ter verbetering doet. De kerngroep bestaat uit een mix van leden van het college van burgemeester en schepenen, medewerkers van de administratie en minstens één externe deskundige.

Na aanpassing van het projectvoorstel kan het project via een uitgebreid formulier ingediend worden, waarna de kerngroep een advies formuleert. Het college van burgemeester en schepenen neemt de finale beslissing over het toekennen van de subsidie via de dorpsbudgetten en het subsidiebedrag.

Projectopvolging en uitbetaling

Na goedkeuring van het project wordt een voorschot van 50% van het goedgekeurde bedrag overgemaakt aan de begunstigde. Het resterende bedrag wordt in verschillende schijven overgemaakt, na indiening en aanvaarding van bewijsstukken en een evaluatieverslag.

;