Subsidie - Gemeentelijke subsidie aan verenigingen voor tussenkomst bij het inleggen van fuifbussen

Met dit reglement wil het gemeentebestuur de Peltse verenigingen ondersteunen om de fuifbus te kunnen blijven aanbieden. Het is vooral voor jongeren een verkeersveilige manier om zich te verplaatsen van en naar een fuif. Bovendien wordt de verkeershinder op de locatie zelf beperkt.

Voor wie

Het reglement is enkel van toepassing op aanvragen door jeugdverenigingen, sportverenigingen en studentenverenigingen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke ondersteuning voor het inleggen van fuifbussen moet de aanvragen aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager heeft reeds een goedkeuring tot subsidie ontvangen vanuit het reglement op de provinciale fuifbussen van de provincie Limburg zoals goedgekeurd door de provincieraad op 20 november 2019.
 • De aanvrager voldoet aan de omschrijving van de basisvoorwaarden om als een Pelter vereniging beschouwd te
  worden zoals omschreven onder punt 3 van het gemeentelijk reglement op de toekenning van werkingssubsidies
  aan de Pelter verenigingen. Omwille van de koppeling aan het provinciaal reglement zullen enkel de jeugdverenigingen en de sportverenigingen in aanmerking komen voor ondersteuning voor het inleggen van fuifbussen.
 • De aanvrager is de enige organisator van de fuif.
 • De fuif vindt plaats op het grondgebied van Pelt.
 • Er kan maximum ondersteuning gevraagd worden voor 3 bussen.
 • Verenigingen komen elk jaar één keer in aanmerking voor deze subsidie.
 • De aanvrager maakt zijn activiteit bekend bij het grote publiek door middel van gerichte promotiekanalen en gebruikt daarbij altijd het gemeentelogo. Dit logo wordt door de gemeente ter beschikking gesteld.
 • Het vervoer wordt door de aanvrager gratis aangeboden. 

Wat moet ik doen?

 • De aanvragen kunnen enkel worden ingediend via het online formulier ‘subsidie fuifbussen’.
 • Deze aanvraag gebeurt, ten laatste één maand, na de datum van een gunstige beslissing van de provincie op basis van het provinciaal reglement.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag voor advies bezorgen aan de jeugdraad en beslist over het subsidiebedrag.
 • Het subsidiebedrag wordt overgemaakt aan de aanvrager, binnen de 30 dagen na de gunstige beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
;