Gederfde winst

Er zijn een aantal verenigingen die sinds de uitbraak van de corona-crisis in maart 2020 een grote winst hebben misgelopen omwille van het wegvallen van grote fondsenwervingsactiviteiten, regelmatig verhuur en/of een (goed draaiende) kantine. Zij hebben deze winst nodig om hun werking draaiende te houden en/of hun eigendom te beheren. Voor deze verenigingen is er een extra premie voorzien.

Voor wie

Verenigingen die minstens €5 000 winst uit inkomensvergarende activiteiten mislopen die ze normaal gezien inzetten om hun werking te financieren, kunnen aanspraak maken op deze premie.

Onder ‘vereniging’ wordt het volgende verstaan: verenigingen die als ‘Pelter vereniging’ beschouwd worden, zoals omschreven in artikel 3 alinea 1 in het ‘Reglement op het toekennen van werkingssubsidies aan de Pelter verenigingen’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2019.

Voorwaarden

De vereniging moet hiervoor kunnen aantonen ten minste €5 000 winst te zijn misgelopen omwille van de corona-maatregelen (maart 2020 tot en met december 2020) die ze normaal gezien inzetten om hun werking te financieren, waarbij dit de normale werking van de vereniging ernstig in het gevaar brengt voor de toekomst.

Wat moet ik doen?

De verenigingen kunnen de gederfde winsten terugvorderen aan de hand van het aanvraagformulier op deze pagina. Hiervoor hebben ze tijd tot en met 28 februari 2021. Deze dossiers moeten de jaarrekening voor 2020 of minstens een voorlopige resultatenrekening bevatten, samen met de jaarrekeningen van 2018 en 2019.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het bepalen van de hoogte van het premiebedrag op basis van bovenstaande criteria en binnen de perken van het voorziene budget.

Het gemeentebestuur kan de definitieve jaarrekening 2020 opvragen om de ingediende aanvragen te toetsen. Bij vaststelling van onregelmatigheden, behoudt het bestuur zich het recht voor om de toegekende subsidie terug te vorderen.

Kostprijs

  • De premie wordt berekend op basis van de winst van de voorbije drie jaren uit fondsenwerving, cafetaria en verhuur voor de financiering van de normale werking.
  • Indien de vereniging ook aanspraak maakt op actie 2 en 3 binnen dit reglement, wordt dit in rekening gebracht in de berekening van de gederfde winst.
  • Daarnaast tekent de vereniging een verklaring op eer.
  • De premie bedraagt maximaal 50% van de gemiddelde gederfde winst, waarbij de totale som voorzien voor deze maatregel pro rata wordt verdeeld onder de verenigingen waarvan het dossier voldoet aan de voorwaarden.
  • De premie wordt voorzien binnen de perken van het voorziene bedrag binnen actie 4 van het noodfonds. Bij overschrijden van het voorziene bedrag wordt de totale som voorzien voor deze maatregel pro rata verdeeld onder de verenigingen waarvan het dossier voldoet aan de voorwaarden.