Impulssubsidies opstart nieuwe activiteiten

De gemeente wil verenigingen een duwtje in de rug te geven om een project te organiseren waarbij ze zichzelf terug in de kijker zetten of waarbij ze hun werking terug op de rails proberen te krijgen na een lange periode zonder of met beperkte werking ten gevolge van de corona-pandemie.

Dit in de vorm van een forfaitaire subsidie voor de organisatie van een evenement/activiteit/project dat plaatsvindt in de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2021.

Voor wie

Peltse verenigingen.

Onder ‘vereniging’ wordt het volgende verstaan: verenigingen die als ‘Pelter vereniging’ beschouwd worden, zoals omschreven in artikel 3 alinea 1 in het ‘Reglement op het toekennen van werkingssubsidies aan de Pelter verenigingen’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2019.

De (erkende) Pelter verenigingen uit volgende sectoren komen in aanmerking: cultuur, sport, jeugd, senioren, welzijn, gezin, landbouw en milieu.

Voor welke verenigingen is deze impulssubsidie niet van toepassing: buurtverenigingen, parochiezalen, commerciële organisaties, verenigingen die via hogere overheden een tegemoetkoming verkrijgen ikv de corona-crisis

Bij twijfel over de aard van de vereniging heeft het gemeentebestuur het recht om extra gegevens op te vragen, om een advies te formuleren.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Een evenement/activiteit/project om de werking van de vereniging in de kijker te zetten. Deze activiteit mag niet tot de reguliere werking (repetities, trainingen, wekelijkse activiteiten, …) van de vereniging behoren. De activiteit is gericht op het wederzien van de bestaande leden en/of het aantrekken van nieuwe leden via (bijvoorbeeld) een startactiviteit, ploegvoorstelling, opendeurdag, kennismakingsactiviteit, …

De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen (inclusief CERM) en volgens de evenementenprocedure van de gemeente. Opgelet: deze subsidieaanvraag vervangt de evenementenaanvraag niet. Het evenement dient via dit formulier aangevraagd te worden.

Wat moet ik doen?

 • De vereniging doorloopt de evenementenaanvraag van de gemeente via dit formulier. Heb je dit al gedaan, hoef je dit uiteraard niet opnieuw te doen.
 • Daarna kan de vereniging meteen een subsidieaanvraag indienen via het formulier op deze pagina. Hierin stelt de vereniging kort het evenement/activiteit/project voor en geeft aan welke kost hiervoor geraamd wordt.
 • Elke vereniging mag maximum 1 aanvraag indienen.
 • De periode waarbinnen het evenement/activiteit/project dient plaats te vinden is 1 juli 2021 tot 31 december 2021.
 • De aanvraag dient voor de aanvang van het evenement/activiteit/project ingediend te zijn. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 juni 2021 tot en met 19 december 2021.
 • Indien het om een fysieke samenkomst gaat, dienen de dan geldende sectorprotocollen gerespecteerd te worden. Ook dient er een CERM ingevuld te worden: https://www.covideventriskmodel.be/. Het resultaat hiervan kan je toevoegen bij het aanvraagformulier dat je op deze website invult.
 • Alle binnengekomen aanvragen zullen 2 keer per maand behandeld worden via het schepencollege. Na de behandeling wordt de vereniging op de hoogte gesteld van de beslissing en zal de gemeente, bij een goedgekeurd dossier, daarna overgaan tot uitbetaling van de impulssubsidie.
 • Indien de activiteit niet heeft plaatsgevonden omwille van verstrengde corona-maatregelen, dient de vereniging een nieuwe datum vast te leggen en deze te communiceren naar de gemeente via vrijetijd@gemeentepelt.be
 • De vereniging gebruikt het logo van de gemeente Pelt in haar communicatie. Het logo kan gedownload worden op: https://www.gemeentepelt.be/waarvoor-staat-het-logo-van-pelt
 • Binnen de 3 maanden na afloop van de activiteit stuurt de vereniging 3 tot 5 foto’s in via het verantwoordingsformulier op deze pagina. De vereniging geeft op dit formulier ook aan of de foto’s voor gemeentelijke communicatiedoeleinden gebruikt mogen worden of niet.

Kostprijs

Er is een totaalbudget van €40.000 voorzien.

 • Per vereniging mag er maximum 1 aanvraag ingediend worden.
 • De impulssubsidie bestaat uit een forfaitair bedrag van €500.

Meer info

 • Indien de vereniging de subsidie gebruikt voor zaken die niet overeenstemmen met de criteria van dit reglement, kan de gemeente overgaan tot gedeeltelijke of volledige terugvordering van het uitgekeerde bedrag.
 • De gemeente heeft te allen tijde het recht om controle uit te oefenen op de besteding van de middelen.
 • Bij twijfel of zaken die niet zijn opgenomen in dit reglement, neemt het schepencollege beslissing.