Kapmachtiging

Als de kap van bomen in een bos niet opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig.

Voorwaarden

Je hebt een kapmachtiging nodig als:

 • je wil kappen in een bos
 • én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels)
 • én de kap staat niet in een goedgekeurd beheerplan (kappingen die expliciet in een goedgekeurd beheerplan staan mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig). 

Let wel: er moet geen kapmachtiging aangevraagd worden voor kappingen in een bos om veiligheidsredenen of vanwege ziekte (sanitaire redenen). Meer informatie hierover vind je bij de 'uitzonderingen' onderaan.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt de kapmachtiting aan met een aanvraagformulier van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.
 • Bij het kappen van bomen in bossen zonder dat dat leidt tot ontbossing, is geen stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen vereist.
  ANB zorgt er ook voor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.
  Als het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, dan is voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig. ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.
 • Na ontvangst van de kapmachtiging heb je 3 jaar de tijd om de kapping uit te voeren.
 • Lees steeds de beslissing goed na, aangezien er ook voorwaarden naar compensatie kunnen opgelegd zijn. 

Regelgeving

Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).

Uitzonderingen

Kappingen vanwege veiligheidsredenen

 • Een kap is nodig wanneer er direct gevaar bestaat dat personen verwond worden of eigendommen beschadigd geraken. Een boom kan direct gevaar vormen als hij bijvoorbeeld een opengescheurde kruin heeft of een ingerotte stam.
 • De kap en de motivering ervan moet ten laatste 24 uur na het begin van de kap schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.

Kappingen vanwege sanitaire redenen

 • De kap kan nodig zijn als de bomen ziek zijn, of om ziekten te voorkomen. Bijv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot, ...
 • De kap en de motivering ervan moet minstens 14 dagen vóór het begin van de kap worden meegedeeld aan ANB.
 • De bosbeheerder moet binnen de 6 maanden na de kap een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als voor aanvraag van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kap al uitgevoerd is en waarom.
;