Leefloon

Je hebt recht op leefloon wanneer je inkomen onvoldoende is en je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je behoort tot één van de volgende categorieën:
  • Belgische nationaliteit bezitten;
  • als burger van de Europese Unie (of familielid) genieten van een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
  • als vreemdeling ingeschreven staan in het bevolkingsregister;
   staatloos zijn;
  • erkend vluchteling.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door het huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanning of andere middelen.
 • Je bent bereid te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: je hebt recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage,... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Wat moet ik doen?

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van gezin, bezittingen,...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt op basis van een sociaal verslag een beslissing binnen de 30 dagen.

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale en inkomenstoestand.

Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als "samenwonende". Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als "alleenstaande".
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als "met gezinslast".

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Bewijzen van bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden;
  • overzicht van je spaargelden en die van de mensen waarmee je samenwoont.
 • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
 • Eventueel bewijzen van je medische ongeschiktheid