Inrichting gebied ‘omgeving ziekenhuis’

De provincieraad van Limburg heeft op 21 november 2018 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Afbakening kleinstedelijk gebied Pelt” definitief vastgesteld.

 Voor de ruime omgeving van het ziekenhuis werden enkele bestemmingen vastgelegd. Het PRUP vormt de basis voor het afleveren van omgevingsvergunningen.

Deelgebied 4 ‘omgeving ziekenhuis’ van dit PRUP bestaat uit 3 zones:
(1) zone stedelijk woongebied De Wuyten;
(2) zone stedelijk ontwikkelingsgebied Maesens Veld;
(3) zone voor gemeenschapsvoorzieningen regionaal ziekenhuis.

Zij bijgevoegd kaartje (onderaan).

De voorschriften van het PRUP leggen op dat een aanvrager van een omgevingsvergunning een inrichtingsstudie dient toe te voegen aan de aanvraag in elk van deze 3 zones. Het betreft een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.

Gelet op het belang van de ziekenhuisomgeving voor Pelt heeft het college van burgemeester en schepenen het studiebureau CreoSUM aangesteld om voor de totaliteit van de ziekenhuisomgeving één overkoepelend ruimtelijk kader uit te werken. Het betreft een richtinggevend kader dat de bestaande ziekenhuissite omvat, alsook de 3 deelzones uit het PRUP voor deelgebied 4 omgeving ziekenhuis. Het kader maakt een eerste verfijning van de krachtlijnen en taakstellingen uit het PRUP en heeft de bedoeling te dienen als richtkader voor individuele aanvragers met het oog op hun uitwerking van de verplichte inrichtingsstudie(s) bij een omgevingsvergunningsaanvraag.

Het ruimtelijk kader Omgeving ziekenhuis werd opgemaakt op basis van beschikbare informatie en onder voorbehoud van de effectieve keuze van inplanting en bouwtechnische uitklaring van verschillende verkeersmodi in het gebied. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het ruimtelijk kader omgeving ziekenhuis. De (on)mogelijkheden voor wat betreft ontwikkelingen binnen deelgebied 4 ‘omgeving ziekenhuis’ werden in 2018 reeds vastgelegd door het PRUP en maken verder onderdeel uit van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening door de vergunningverlenende overheid.

Link naar het PRUP: https://www.gemeentepelt.be/prup-afbakening-kleinstedelijk-gebied

Op 23 april zijn een aantal infosessies voorzien voor de bewoners en eigenaars in de verschillende zones van het gebied. Er moet ingeschreven worden voor deze sessies. 

Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan