AMBITIE 3: versterkt centrum Pelt en groei op maat van de dorpen

Tegen 2050 zal het aantal inwoners van Pelt naar alle verwachting toenemen tot 35.000 - 40.000 inwoners. Ook het aantal huishoudens zal volgens de woonbehoeftestudie ongeveer met 1.300 toenemen tegen 2034. Om de open ruimte te bewaren en de verwachte bevolkingsgroei op te vangen, voert Pelt een kernversterkend beleid. Dat betekent onder andere dat deze groei bij voorkeur binnen de verschillende woonkernen zal worden opgevangen. De gemeente kijkt hierbij in eerste instantie naar centrum Pelt (de kernen van Neerpelt en Overpelt) omwille van de goede ligging en toegang tot mobiliteit en voorzieningen. Hierbij zet zij in op:

  • een groene kern
  • Pelt aan de Dommel
  • een fiets- en wandelbare kern
  • gericht verdichten als hefboom.

Ook in de dorpen zijn weldoordachte kernversterkende projecten mogelijk. Deze
projecten vertrekken steeds vanuit het DNA van het dorp en focussen op een verhoging
van de leefkwaliteit op maat van elk dorp. Wij voeren daarom een gediversifieerd
beleid dat onder andere vertrekt vanuit:

  • een robuust groenblauw netwerk
  • veerkrachtige publieke ruimte
  • actieve en collectieve mobiliteit
  • verweving van functies
  • beeldbepalende bebouwing en zichtrelaties
  • gedifferentieerde verdichting.

De strategie voor centrum Pelt en de dorpen is geen generiek verdichtingsbeleid. De
gemeente kiest ervoor om het bijkomend aanbod aan woningen en andere stedelijke
functies niet uit te smeren maar doordacht te sturen en te concentreren. Zo voert zij
een gediversifieerd beleid. Er zijn buurten waar eerder een ‘status quo’-beleid
van toepassing is. Ook in deze buurten zal sprake zijn van transformaties (vergroening,
klimaatbestendigheid, verkeersveiliger enz.) maar er zal in mindere mate sprake zijn van
toename van het aantal woningen of andere stedelijke functies. Zo ontstaat er op Pelts
niveau een gediversifieerd aanbod aan leefmilieus.

Met de shift naar een kernversterkend beleid zal er in de toekomst worden ingezet
op de herontwikkeling van bestaande bebouwde ruimte in plaats van het aansnijden
van nog onbebouwde ruimte. Dit vraagt om een andere houding ten aanzien van
projecten. Bijdragen tot het realiseren van een duurzame levenskwaliteit in Pelt moet het
uitgangspunt zijn. De gemeente wenst, vanuit het nastreven van het algemeen belang,
haar rol als projectregisseur hierin op te nemen. Een mogelijk negatieve impact
van ontwikkelingen wordt gecompenseerd met een (leef)kwaliteitsverhoging binnen het
project of in de onmiddelijke omgeving ervan. Een andere mogelijkheid is het opleggen
van een financiële compensatie van deze negatieve impact bij de veroorzaker.

;