GLOBALE UITDAGING 2: milieu en klimaat

Klimaat

Het klimaat verandert en de klimaatopwarming kan niet meer worden genegeerd. De gevolgen van de klimaatwijziging zijn ondertussen meer en meer bekend: temperatuurstijging, verhoging van de zeespiegel, hittegolven, overstromingen en lange perioden van droogte. Vlaanderen zal worden geconfronteerd met mislukte oogsten, gebrek aan zuiver water, wateroverlast en infectieziekten. De gevolgen van een verderzetting van de huidige uitstoot aan broeikasgassen zullen voor Vlaanderen en dus ook voor Pelt snel voelbaar zijn. De gemeente staat voor de uitdaging om voldoende open ruimte te voorzien teneinde de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en te ondervangen. Open ruimte gebieden zijn sponzen die enerzijds beschermen tegen overstromingen en anderzijds de nodige verkoeling bieden. Hiernaast zijn de groenblauwe netwerken een noodzakelijk reservoir voor waterberging. Regenwater infiltreert in onverharde plekken immers beter in de bodem waardoor het grondwater op natuurlijke wijze wordt aangevuld.

Lucht

Luchtkwaliteit heeft een grote impact op de gezondheid. De Nederlandse gezondheidsraad besloot dat zelfs een beperkte concentratie aan stikstofdioxiden al negatieve gezondheidseffecten heeft. Burgeronderzoek Curieuzeneuzen mat in 2018 de verkeerspollutie als de concentratie aan stikstofdioxide op verschillende plekken in Vlaanderen. De grootste knelpunten bleken te liggen op het kruispunt tussen Dorpsstraat en Ringlaan en in de
Koning Albertlaan en Heerstraat. Ook fijn stof heeft negatieve effecten op de gezondheid.
Metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen de aanwezigheid aan van fijn stof voor het volledig grondgebied van de gemeente Pelt.

Geluid

Geluidshinder is niet alleen vervelend maar ook schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan omgevingslawaai vergroot onder meer de kans op een hoge bloeddruk, op hart- en vaatziekten en op een verstoorde slaap. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt één op vijf Europeanen regelmatig blootgesteld aan geluidsniveaus die de gezondheid aanzienlijk schaden. Verschillende bronnen kunnen geluidshinder uit de omgeving veroorzaken. Verkeer is een van de voornaamste bronnen van omgevingslawaai, met gemotoriseerd wegverkeer als grootste oorzaak.
De WHO beschouwt geluid met een gemiddeld niveau boven 55 dB(A) als gevaarlijk. Zij beveelt dan ook aan om het nachtlawaai te beperken tot 40 dB(A). Deze grenswaarde geldt als aanbeveling voor overheden om woonomgevingen leefbaarder te maken. Grote delen van
de bebouwde ruimte in de gemeente hebben vandaag een te hoge geluidsbelasting. Het gaat voornamelijk om centrum Pelt, Lindelhoeven, Overpelt-Fabriek en de belangrijkste invalswegen zoals de Noord-Zuidverbinding N74.

Energie

De klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Een meerderheid van deze broeikasgassen komt vrij ten gevolge van energie die wij nodig hebben. Fossiele brandstoffen worden schaarser en de bevoorrading ervan is bovendien afhankelijk van de geopolitieke situatie.
Daarnaast wordt de vraag naar energie ook steeds groter. Zo zullen elektrische of met andere vormen van hernieuwbare energie aangedreven voertuigen tegen 2050 de hoofdmoot van alle personenvoertuigen uitmaken. Om onze energiebevoorrading te kunnen verzekeren en omdat hernieuwbare energie ten opzichte van fossiele energie meer en meer economisch concurrentieel is, zal hernieuwbare energie steeds meer aan belang winnen en ook een grotere ruimtelijke impact hebben. Het is namelijk eigen aan hernieuwbare energie dat zij decentraal en niet continu wordt opgewekt. Hierdoor ontstaan kleinschalige ruimtebehoeften, verspreid over heel het land. Zowel de installaties zelf, als de bijbehorende infrastructuur voor de distributie en de tussentijdse opslag van grondstoffen en energie nemen ruimte in en concurreren hierdoor met andere bestemmingen en interesses.

;