Laatste wilsbeschikking - wijze van begraven of crematie

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de burgerbalie.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Je kan je laatste wilsbeschikking steeds wijzigen. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan je wilsbeschikking.

Wat moet ik doen?

Je meldt je aan bij de burgerbalie. We stellen en verklaring op in twee exemplaren twee exemplaren, waarvan je één exemplaar krijgt als ontvangstbewijs.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Welke zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de assen binnen een begraafplaats in een bestaand graf of in een urnengraf;
 • bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de assen:in een strooiweide op een begraafplaats of
  in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige en mits toestemming van de eigenaar van het terrein);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik een ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel;
 • katholieke godsdienst;
 • protestantste godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige geloofsovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Keuze gemeente

Het is mogelijk om via een laatste wilsbeschikking, de gemeente waar je wil begraven worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, aan te duiden.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart