Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot één van onderstaande categorieën:

 • categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan een vastgelegd bedrag.
 • categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan een vastgelegd bedrag.
 • categorie 3: personen met een schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

De meest recente bedragen vind je op de website van het Verwarmingsfonds

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank thuis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10,...liter);
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Wat moet ik doen?

Maak binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof een afspraak met de medewerkers van de burgerbalie.

Het OCMW zal dan:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden;
 • jouw identiteitskaart en bankkaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon maken;
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft;
 • enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Kostprijs

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen € 0,14 en € 0,20 per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De maximumtoelage per huishouden is € 300.

Uitzonderingen

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Er wordt ook geen toelage toegekend aan personen die verblijven in :

 • een woonzorgcentrum of rusthuis
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument
 • Bankkaart
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Factuur of leveringsbon van levering van stookolie (max 2 maanden na levering)
 • Laatste aanslagbiljet personenbelasting
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van schuldbemiddelaar.