Taxivergunning / vergunning VVB

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Voor het uitbaten van een taxidienst of een dienst voor verhuurvoertuigen met bestuurder (VVB) heb je een vergunning nodig van de stad of gemeente waar je deze dienst wil uitbaten.

Voorwaarden

Taxi

Het bezoldigd vervoeren van personen van A naar B op basis van een berekend (prijs per km, wachtgeld, opnemingsbedrag) of forfaitair tarief tot maximaal 26 mogelijkheden.

Het is verplicht een taxameter en de bijbehorende randapparatuur aan boord van het voertuig te hebben.

Het voertuig moet herkend kunnen worden aan de hand van een taxibord op het dak van het voertuig.

Een taxidienst mag uitgebaad worden vanaf de openbare weg als er een taxiplaats voorzien is of op een standplaats die niet op de openbare weg is gelegen maar waar de uitbater over beschikt.

De vergunning geld enkel voor de gemeente/stad waar de vergunning is aangevraagd.

Er KAN een belasting worden geïnd van max. 250 € + indexering / jaar/ voertuig, maar is niet verplicht. Het eventuele belastingreglement dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

VVB

Verhuur van voertuig met bestuurder voor een minimale periode van 3 uur.

Een vast tarief voor de eerste 3 uur en een vast uurtarief na de eerste 3 uur.

Er moet altijd een overeenkomst gesloten worden met de klant voor het vervoeren voor een periode van 3 uur.

De overeenkomst moet altijd aan boord zijn van het voertuig

Er mag enkel uitgebaad worden op privé-eigendom ter beschikking of eigendom van de exploitant en ingericht voor het stallen van het aantal vergunde voertuigen.

Een vergunning geld voor het ganse Vlaams Gewest.

Het decreet voorziet een verplichte belasting van 250 € + indexering / jaar / voertuig. Er is geen goedgekeurd belastingsreglement nodig. 

Per voertuig is het mogelijk om beide vergunningen aan te vragen.

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor een taxivergunning of dienst VVB moet je indienen bij de omgevingsbalie.

Maak een afspraak

Bij stopzetting van de taxidienst of dienst VVB dien je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten in te leveren bij de omgevingsbalie.

Na de controle van het aanvraagformulier wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat binnen een termijn van 3 maanden een beslissing neemt.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Wat meebrengen?

Het ingevulde aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina), samen met onderstaande documenten:

 • identiteitskaart;
 • statuten van de firma;
 • bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is;
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket;
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ);
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten;
 • een lijst met de gewenst commerciële kortingen;
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen);
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd:
  • kopie van het testrapport van de taxameter;
  • kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart);
  • de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.