Sociale huurwoningen (Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg)

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

In Pelt worden deze woningen verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar geleden bedraagt niet meer dan een vastgestelde grens. Deze wordt regelmatig geïndexeerd.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Wat moet ik doen?

Om je in te schrijven voor een huurwoning, kan je je aanmelden tijdens de openingsuren van het OCMW.

Je kan ook rechtstreeks contact nemen met het Sociaal Verhuurkantoor.

Na de inschrijving kom je op een wachtlijst. De wachttijd varieert afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen.

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Kostprijs

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, afhankelijk van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan SVK dezelfde huurprijs die het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook met de aanvraag van een huursubsidie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden
 • Documenten van je leefloon of uitkering (bv. ziekenfonds, RVA, OCMW)
 • Een attest van de samenstelling van het gezin
 • Als jij of een gezinslid een handicap hebt: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • Eventueel een attest over onteigening, ongeschiktheidsverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • Indien van toepassing, een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • Indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.