Stedenbouwkundige melding

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door de meldingsplicht. Je stelt nog steeds een dossier op maar de procedure die je dossier doorloopt is erg kort. Indien het dossier in orde is zal het college van burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen vanaf de ontvangstdatum akte nemen en jou hiervan op de hoogte brengen.

Informeer jezelf

Voordat je een bouwgrond of eigendom aankoopt of voordat je begint met (ver)bouwen of andere werken wil uitvoeren, is het raadzaam om eerst informatie in te winnen bij de dienst ruimtelijke ordening. Deze dienst licht je graag toe welke functies op het perceel mogelijk zijn, welke voorschriften van toepassing zijn, welke procedures je moet doorlopen enz.
Informeer zeker op voorhand, zodat de mogelijkheden en knelpunten tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Wat moet ik doen?

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van het Omgevingsloket.

Afhankelijk van welke werken je gaat uitvoeren, moet je al dan niet plannen laten opmaken door een architect. Dit bepaalt ook welk aanvraagformulier je moet gebruiken en welke stukken je dient bij te voegen. Meldingen waarbij de medewerking van een architect verplicht is, moet je digitaal indienen via het omgevingsloket.

Afhandeling

Zodra je een bericht hebt ontvangen van de aktename kan je al beginnen met de werken.

;