Subsidiereglement energiebesparende en duurzame maatregelen verenigingen

De gemeente kent een subsidie toe voor duurzame en energiebesparende maatregelen in verenigingslokalen, gaande van 25 % voor de netto-investering in kleine maatregelen tot 75 % voor de grotere investeringen.

Volgende werken en/of maatregelen kunnen in aanmerking komen (niet limitatief):

Kleine energiebesparende maatregelen

 • het vervangen van binnenverlichting in energiebesparende verlichting
 • het vervangen van de buitenverlichting in led-verlichting
 • het vervangen van toestellen door energiebesparende toestellen
 • het toepassen van waterbesparende maatregelen
 • het isoleren van leidingen

Isolatiemaatregelen van bestaande lokalen

 • het plaatsen van dakisolatie volgens de geldende EPB-normen
 • het plaatsen van spouwmuurisolatie volgens de geldende EPB-normen
 • het plaatsen van buitenmuurisolatie volgens de geldende EPB-normen
 • het plaatsen van vloer- en/of kelderisolatie volgens de geldende EPB-normen
 • de vervanging van ramen door hoogrendementsbeglazing volgens de geldende EPB-normen
 • luchtdicht maken van het gebouw

Energiebesparende technieken

 • het plaatsen of vervangen van een condensatieketel/hoogrendementsketel
 • het plaatsen van een warmtepomp en/of warmtepompboiler
 • ventilatie
 • regenwaterrecuperatie
 • het plaatsen van bewegingssensoren

Toepassing van hernieuwbare energie

 • het plaatsen van PV-panelen of een zonneboiler

Voor wie

Voor Pelter verenigingen

Wat is een Pelter vereniging?

 1. De maatschappelijke zetel is in Pelt en/of meer dan 50% van de activiteiten vindt in Pelt plaats en/of meer dan 50% van de leden wonen in Pelt. Er moet minstens aan twee van deze drie criteria voldaan zijn.
 2. Er is een bestuur van minstens 3 personen.
 3. Er zijn minstens 5 leden. 
 4. Er is een werking die kan aangetoond worden aan de hand van een activiteitenverslag.
 5. Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de vereniging en een verzekering lichamelijke ongevallen voor de leden. Verenigingen die een eigen lokaal beheren, hebben daarvoor een brandverzekering.

Komen niet in aanmerking voor deze subsidies:

 1. Serviceclubs
 2. Politieke partijen en hun jongerenbewegingen. 
 3. Verenigingen met als doel het verspreiden van een levensbeschouwelijke boodschap, zowel religieus als niet-religieus
 4. Openbare instellingen, zorginstellingen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen en scholen.

Voorwaarden

 • De vereniging voldoet aan de voorwaarden van een Pelter vereniging.
 • Het lokaal is in Pelt gelegen.
 • Alvorens te starten met het uitvoeren van maatregelen, moet het gebouw doorgelicht worden door een erkende instantie. Uit deze doorlichting volgt een advies met maatregelen en een overzicht welke maatregel best eerst aangepakt wordt.
 • De doorlichting wordt voor 100% terugbetaald.
 • Investering van minstens 1.000€

Wat moet ik doen?

De vereniging bezorgt voor de start van het project aan de dienst planning en projecten een overzicht van welke maatregelen men wenst te nemen.

Vraag de subsidie aan

Is de vereniging geen eigenaar van het onroerend goed dan moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord mede-ondertekenen. Hierna krijgt de vereniging een schrijven waarin vermeld wordt of hun aanvraag al dan niet (gedeeltelijk) aanvaard werd.

Kostprijs

 • 25% van de netto-investering (incl. BTW en na aftrek van eventuele andere subsidies) voor de categorie kleine energiebesparende maatregelen
 • 75% van de netto-investering (incl. BTW en na aftrek van eventuele andere subsidies) voor de categorieën isolatiemaatregelen gebouwschil van bestaande lokalen, energiebesparende technieken en de toepassing van hernieuwbare energie
 • 100% van de netto-investering (incl. BTW) voor de doorlichting door een erkende instelling/firma
 • binnen 1 legislatuur kan een vereniging maximum 100.000€ subsidie krijgen

Afhandeling

Na de uitvoering van de werken, dient de vereniging een definitieve subsidieaanvraag (incl. gedetailleerde factuur en foto’s) in. Eventueel kan een plaatsbezoek uitgevoerd worden.

Vraag de definitieve subsidie aan

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement energiebesparende en duurzame maatregelen verenigingen, gemeenteraad dd. 30 januari 2020.

Wat meebrengen?

De ‘voorlopige subsidieaanvraag’ dient te bestaan uit:

 • een duidelijke omschrijving van de werken/investeringen
 • een motivatie waarom deze werken uitgevoerd dienen te worden vanuit het oogpunt dat het voorgestelde de meest duurzame oplossing is en past binnen de transitie naar een duurzame, leefbare ruimtelijke ordening,
 • indien van toepassing: een bewijs van de bekomen vergunningen, of bewijs van de ingediende vergunningsaanvraag) en een kopie van de doorlichting
 • een gedetailleerde kostenraming van de uit te voeren werken met een bewijs dat de wet op de overheidsopdrachten gevolgd werd (aankopen onder 144.000€ excl. BTW kunnen via een eenvoudige onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gebeuren).