Subsidie energiebesparende en duurzame maatregelen

De gemeente kent een subsidie van 50% van het investeringsbedrag toe voor duurzame en energiebesparende maatregelen in verenigingslokalen.

De maatregelen moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering op het vlak van energiebesparing en/of een meer efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

Voor wie

Voor Pelter verenigingen

Wat is een Pelter vereniging?

 1. De maatschappelijke zetel is in Pelt en/of meer dan 50% van de activiteiten vindt in Pelt plaats en/of meer dan 50% van de leden wonen in Pelt. Er moet minstens aan twee van deze drie criteria voldaan zijn.
 2. Er is een bestuur van minstens 3 personen.
 3. Er zijn minstens 5 leden. 
 4. Er is een werking die kan aangetoond worden aan de hand van een activiteitenverslag.
 5. Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de vereniging en een verzekering lichamelijke ongevallen voor de leden. Verenigingen die een eigen lokaal beheren, hebben daarvoor een brandverzekering.

Komen niet in aanmerking voor deze subsidies:

 1. Serviceclubs
 2. Politieke partijen en hun jongerenbewegingen. 
 3. Verenigingen met als doel het verspreiden van een levensbeschouwelijke boodschap, zowel religieus als niet-religieus
 4. Openbare instellingen, zorginstellingen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen en scholen.

Voorwaarden

 • De vereniging voldoet aan de voorwaarden van een Pelter vereniging.
 • Het lokaal is in Pelt gelegen.
 • Alvorens te starten met het uitvoeren van maatregelen, moet het gebouw doorgelicht worden door een erkende instantie. Uit deze doorlichting volgt een advies met maatregelen en een overzicht welke maatregel best eerst aangepakt wordt.
 • De doorlichting wordt voor 100% terugbetaald.
 • Investering van minstens 1.000€

Wat moet ik doen?

De vereniging bezorgt voor de start van het project aan de dienst planning en projecten een overzicht van welke maatregelen men wenst te nemen.

Vraag de voorlopige subsidie aan

Is de vereniging geen eigenaar van het onroerend goed dan moet de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord mede-ondertekenen. Hierna krijgt de vereniging een schrijven waarin vermeld wordt of hun aanvraag al dan niet (gedeeltelijk) aanvaard werd.

Kostprijs

 • 50% voor de energiebesparende en duurzame maatregelen volgens de prioriteiten uit het doorlichtingsverslag (incl. BTW en na aftrek van eventuele andere subsidie)
 • 100% van de netto-investering (incl. BTW) voor de doorlichting door een erkende instelling/firma
 • binnen 1 legislatuur kan een vereniging maximum 100.000€ subsidie krijgen

Opgelet: terugbetalingen gebeuren pas nadat de definitieve subsidieaanvraag is goedgekeurd door het schepencollege.

Afhandeling

Na de uitvoering van de werken, dient de vereniging een definitieve subsidieaanvraag (incl. gedetailleerde factuur en foto’s) in. Eventueel kan een plaatsbezoek uitgevoerd worden.

Vraag de definitieve subsidie aan

Regelgeving

Gemeentelijk subsidiereglement energiebesparende en duurzame maatregelen verenigingen, gemeenteraad dd. 28 oktober 2020.

Wat meebrengen?

De ‘voorlopige subsidieaanvraag’ dient te bestaan uit:

 • Een gemotiveerde visie over wat de vereniging de komende 5 jaren wil realiseren. Op basis hiervan dient de vereniging een prioriteitenlijst te maken;
 • Een kopie van de doorlichting
 • Een gedetailleerde kostenraming van de uit te voeren werken. In de offertes dient een realistische simulatie van de terugverdientijd vermeldt te worden
 • Een schets van het gebruiksprofiel (welke uren/dagen wordt het lokaal, sportvelden, … gebruikt?)
 • Indien van toepassing: een overzicht van de bekomen vergunningen en bewijs van de vergunningsaanvraag
;