Subsidiereglement sportverenigingen

1. Doel

Het gemeentebestuur gelooft in de waarde van een bloeiend verenigingsleven. Mensen ontmoeten elkaar rond gezamenlijke interesses of organiseren samen allerlei activiteiten. Ze nemen spontaan initiatief, tonen engagement en dragen zorg voor leden, vrienden en activiteiten. Het gemeentebestuur wil verenigingen stimuleren om deze belangrijke maatschappelijke rol ten volle op te nemen en hen uitdagen om mee te werken aan de doelstellingen van het gemeentelijk meerjarenplan.

2. Begripsbepaling

Ondersteuning: een financiële steun in de vorm van een subsidie aan Pelter verenigingen.

Vereniging: een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven.

Lid van een vereniging: een natuurlijk persoon die op de ledenlijst staat tenzij anders bepaald in de sectorale omschrijving.

Criterium: een aspect dat een onderscheid maakt, een bepaalde eigenschap die kwalitatief en/of kwantitatief wordt beschreven en waaraan een vraag kan worden getoetst of gewogen.

Kwantitatief: een eigenschap die peilt naar bepaalde aantallen bijv. leden, aantal activiteiten, aantal aanwezigheden,...

Kwalitatief: eigenschap die zoekt naar bepaalde kwaliteiten, vaak minder telbaar zoals niveau van begeleiding, variatie in aanbod,...

Referteperiode: de periode van 1 jaar die in aanmerking wordt genomen voor de beoordeling van de criteria voor berekening van de subsidies. Deze kan per sector verschillen op het vlak van begin- en einddatum.

3. Basisvoorwaarden

Om als een Pelter vereniging beschouwd te worden, dient men gelijktijdig aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich in Pelt en/of meer dan 50% van de activiteiten vindt in Pelt plaats en/of meer dan 50% van de leden wonen in Pelt. Er moet minstens aan twee van deze drie criteria voldaan zijn.
 2. Een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen.
 3. Minimum 5 leden hebben tijdens de referteperiode.
 4. Een reguliere werking kunnen aantonen aan de hand van een activiteitenverslag.
 5. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor de vereniging en een verzekering lichamelijke ongevallen voor de leden. Verenigingen die een eigen lokaal beheren, hebben daarvoor een brandverzekering.

Om als Pelter vereniging gesubsidieerd te worden moet men:

 1. Voldoen aan de voorwaarden om als Pelter vereniging beschouwd te worden.
 2. Over een bankrekeningnummer beschikken op naam van de vereniging.
 3. Op elke externe communicatie, het authentieke gemeentelogo en de vermelding ‘Met steun van de gemeente Pelt’ opnemen.
 4. Desgevallend het authentieke gemeentelogo van de gemeente Pelt op een duidelijk zichtbare plaats aanbrengen op de kledij (uniform, sportuitrusting, spelkleding, …) zodra de gemeente hierover een voorstel uitwerkt.
 5. De Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking gebruiken.
 6. Aan al haar financiële verplichtingen ten aanzien van de gemeente voldaan hebben op het ogenblik van het indienen van het dossier.
 7. Alle activiteiten open voor groot publiek publiceren in de UiTkalender.
 8. De principes en de regels van de democratie en van het Europees verdrag van de rechten van de mens onderschrijven en toepassen in hun werking
 9. Voldoen aan eventuele bijkomende sectorale voorwaarden.

Komen niet in aanmerking voor het bekomen van subsidies op basis van dit reglement:

 1. Serviceclubs
 2. Politieke partijen en hun jongerenbewegingen. Als politieke partij wordt beschouwd de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid die deelneemt aan de verkiezingen die door de Grondwet, de wet en het decreet zijn bepaald.
 3. Verenigingen met als doel het verspreiden van een levensbeschouwelijke boodschap die zowel religieus als niet-religieus kan zijn.

4. Sectorale voorwaarden

Cultuurverenigingen: Verenigingen die een werking ontplooien in groepsverband gericht op gemeenschapsvorming, cultuurparticipatie, maatschappelijke activering of educatie rond socio-culturele, hobby en vrije tijdsinitiatieven en kunst.

Gezinsverenigingen: Verenigingen die streven naar een kind- en gezinsvriendelijke samenleving.

Jeugdverenigingen: Verenigingen voor en door kinderen en jongeren van 3 tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die vrijwillig deelnemen.

Milieu- en natuur: Verenigingen die het groen-, natuur-, milieu- en klimaatbewustzijn stimuleren.

Seniorenverenigingen: Verenigingen met als primaire doelstelling het organiseren van activiteiten voor senioren. Deze activiteiten bevorderen de ontmoeting tussen senioren. De activiteiten kunnen ontspannend, cultureel, educatief of sportief van aard zijn. De vereniging heeft met haar werking een gemeenschapsvormende functie.

Sinterklaascomités: Verenigingen die met vrijwilligers instaan voor de ontvangst van Sinterklaas in de gemeente of in een Pelter dorp. Verenigingen die samen met andere lokale initiatieven in de gemeente of in een Pelter dorp het sinterklaasfeest vorm geven.

Sportverenigingen: Verenigingen met als hoofddoelstelling het beoefenen van sport en het organiseren van activiteiten met een competitief of recreatief karakter, individueel of in groepsverband en waarbij de fysieke inspanning van mens of dier centraal staat.

Welzijnsverenigingen: Verenigingen die het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van de Pelter bevolking bevorderen. Verenigingen die de levensomstandigheden van kwetsbare Pelter inwoners als primaire doelstelling hebben. Hun activiteiten stimuleren de actieve participatie van burgers.

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt op basis van de aanvraag tot welke sector de vereniging behoort. In het kader van dit subsidiereglement kan een vereniging slechts tot één sector behoren.

5. Bedrag subsidie

De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan. De werkingssubsidie wordt berekend op basis van sectorale criteria. 

6. Aanvraagprocedure

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te vullen en in te dienen. Het aanvraagformulier is online beschikbaar via de website van de gemeente Pelt. De aanvraag moet vóór 1 oktober ingediend worden. De subsidieaanvraag handelt over de activiteiten van het voorgaande werkjaar. De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient ingevuld te worden door de personen die gemachtigd zijn de vereniging te verbinden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de vereniging zelf. De gemeente is niet gehouden deze machtiging te controleren. Bij niet of het onvolledig indienen van het dossier worden de verenigingen die binnen dit reglement het voorafgaande jaar subsidies ontvingen, door de gemeente, per email, uiterlijk op 10 oktober verwittigd. Vanaf deze verwittiging heeft de vereniging 10 kalenderdagen om alsnog het dossier in te dienen of te vervolledigen.

7. Toekenningsvoorwaarden

De subsidie wordt berekend op basis van de gegevens over de werking van het volledige werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt ingediend (is sectorafhankelijk). De subsidie wordt in het kalenderjaar uitbetaald waarin de aanvraag wordt ingediend.

 8. Specifieke sectorale voorwaarden sportverenigingen

Doel

De gemeente Pelt vindt sport belangrijk. Bewegen is noodzakelijk om te komen tot een gezonde samenleving. In de vorm van een subsidie willen we de uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking stimuleren bij de Peltse sportverenigingen.

Begripsbepaling

Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider die training geeft aan jeugd

Erkende sportvereniging: een sportvereniging is erkend als zij als Pelter vereniging aangesloten is bij een door de Vlaamse regering erkende sportfederatie.

Sectorale voorwaarden

Sportverenigingen zijn verenigingen met als hoofddoelstelling het beoefenen van sport en het organiseren van activiteiten met een competitief of recreatief karakter, individueel of in groepsverband en waarbij de fysieke inspanning van mens of dier centraal staat. Bijkomende voorwaarden zijn:

 1. De sportvereniging heeft minimum een volledig werkjaar (1 juli – 30 juni) achter de rug.
 2. De sportvereniging wordt niet gesubsidieerd voor dezelfde activiteiten via andere gemeentelijke kanalen.
 3. Alleen sportverenigingen die tijdig een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen indienen, komen in aanmerking voor subsidies.

Budget

In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget voorzien dat wordt uitgekeerd als gemeentelijke subsidie aan sportverenigingen. Voor de sportverenigingen wordt een bedrag voorzien dat wordt verdeeld op basis van de toekenningsvoorwaarden.

Hierbij worden 2 luiken voorzien:

 • Een kwantitatief onderdeel:
  • Aantal jeugdleden (0 tot en met 18 jaar)
  • Samenwerking met de sportdienst
 • Een kwalitatief onderdeel:
  • Sporttechnische opleidingen en/of bijscholingen
  • Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders.

Een refertejaar van sportverenigingen loopt van 1 juli tot 30 juni.

Toekenningsvoorwaarden

Kwantitatieve criteria

Aantal jeugdleden

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • Elke vereniging krijgt 1 punt per jeugdspeler (3 tot en met 18jaar).
 • Een sportvereniging met meer dan 100 jeugdleden krijgt 50 punten extra.

Een sportvereniging met meer dan 200 jeugdleden krijgt 100 punten extra.

Een sportvereniging met meer dan 300 jeugdleden krijgt 150 punten extra.

Het globaal ter beschikking staande bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal punten van alle jeugdleden van alle sportclubs samen. Het totaal subsidiebedrag per club wordt bekomen door het bedrag per punt te vermenigvuldigen met het aantal punten per club.

Procedure:

De in aanmerking komende clubs zijn gehouden om de volgende gegevens over te maken aan de gemeentelijke sportdienst: een kopie van de federatie- of verzekeringslijst met vermelding van de geboortedatum. Leden zonder vermelding van de geboortedatum worden niet meegerekend.

Samenwerking sportdienst

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • Meewerken aan sportkampen, naschoolse sport,... (doorstroming naar de club)
 • Ondersteuning bij de uitvoering van sportevenementen georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst (kampioenenhulde, buitenspeeldag, …).

De sportvereniging krijgt een vast bedrag per deelname. Voor een halve dag is dit 50 euro, voor een volledige dag is dit 100 euro.

Het totaal subsidiebedrag per club wordt bekomen door het bedrag per activiteit samen te tellen.

Kwalitatieve criteria

Sporttechnische opleidingen en/of bijscholingen

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

Het volledige bedrag van de inschrijving wordt terug betaald aan de club.

Bij cursussen met overnachtingen wordt enkel het inschrijvingsgeld in aanmerking genomen. Er worden geen reiskosten of verblijfskosten terugbetaald.

Sporttechnische opleidingen

Een financiële tussenkomst voor het volgen van een sportopleidingscursus is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:

 • de begunstigde is actief als jeugdsportbegeleider bij een Pelter sportvereniging.
 • de begunstigde dient de opleidingscursus met goed gevolg beëindigd te hebben.

Erkende opleidingen:

Enkel de diploma's behaald in één van de hierna vermelde opleidingen komen in aanmerking:

 • Sporttechnische opleidingscursussen georganiseerd door of onder auspiciën van de Vlaamse Trainersschool (V.T.S.).
 • Gelijkwaardige sporttechnische opleidingscursussen georganiseerd en erkend door de erkende sportfederaties.

Inzake de minimale leeftijden voor het volgen van een opleidingscursus, het minimum aantal uren waaruit een opleiding dient te bestaan en de inhoudelijke aspecten worden de normen gehanteerd van de Vlaamse Trainersschool.

De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of tegemoetkomingen voor het volgen van dezelfde opleidingscursus. De subsidie wordt toegekend aan de sportvereniging van de persoon die de opleidingscursus met succes volgde.

Eenzelfde persoon kan slechts éénmaal per kalenderjaar een beroep doen op deze subsidie.

De opleiding moet gevolgd zijn in het seizoen waarvoor men de subsidieaanvraag indient, vergezeld van de volgende bewijsstukken en documenten:

 • Persoonsgegevens van de aanvrager;
 • Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld;
 • Opgave van de cursusplaats en data waarop de lessen plaatsvonden;
 • Kopie van het behaalde getuigschrift of diploma.

Bij het volgen van een opleidingscursus buiten de Vlaamse Trainersschool wordt het volledige cursusprogramma (met vermelding van organisator, plaats en data van organisatie en inhoud van de cursus) ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De adviesraad voor sport brengt hieromtrent advies uit.

Sporttechnische bijscholingen

Een financiële tussenkomst voor het volgen van een sportopleidingscursus is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarde: de jeugdsportbegeleider is actief bij een Pelter sportvereniging.

Erkende bijscholingen:

Enkel de sporttechnische bijscholingen georganiseerd door één van de volgende instanties komen in aanmerking:

 • Sporttechnische bijscholingen georganiseerd door of onder auspiciën van de Vlaamse Trainersschool (V.T.S.)
 • Gelijkwaardige sporttechnische bijscholingen georganiseerd en erkend door de erkende sportfederaties of hun provinciale afdelingen.

De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies of tegemoetkomingen voor het volgen van dezelfde bijscholing. De subsidie wordt toegekend aan de sportvereniging van de persoon die de sporttechnische bijscholing volgde.

Eenzelfde persoon kan meerdere malen per kalenderjaar een beroep doen op deze subsidie.

De bijscholing(en) moet(en) gevolgd zijn in het seizoen waarvoor men de subsidieaanvraag indient, vergezeld van de volgende bewijsstukken en documenten:

 • Persoonsgegevens van de aanvrager;
 • Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld;
 • Opgave van de cursusplaats(en) en data waarop de bijscholing(en) plaats vond(en);

Gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Het subsidiebedrag is jaarlijks variabel en afhankelijk van het aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleidingsuren. De berekening van het subsidiebedrag is afhankelijk van het diploma van de jeugdsportbegeleider. Voor de bepaling van het niveau van het diploma refereren we naar de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.

 • aspirant initiator of gelijkgesteld: 1,5 euro per uur
 • initiator of gelijkgesteld: 2 euro per uur
 • trainer B / bachelor LO of gelijkgesteld: 2,5 euro per uur
 • trainer A / master LO of gelijkgesteld: 3 euro per uur

De jeugdsportbegeleiders dienen, om voor betoelaging in aanmerking te komen, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Training geven aan Pelter jeugdploegen of jeugdleden onder 18 jaar.
 • In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma's:
  • Getuigschriften van de Vlaamse Trainersschool of vroeger uitgereikte getuigschriften van de Landelijke Commissie Kadervorming
  • Licentiaat/master of regent/bachelor lichamelijke opvoeding
  • Bachelor kleuteronderwijs wordt gelijkgesteld met initiator voor doelgroep kleuters ( onder 6 jaar)
  • Getuigschriften uitgereikt door federaties, gelijkgesteld met een VTS-diploma.
 • Indien het diploma behaald is tijdens het afgelopen sportseizoen, wordt er betoelaging voorzien vanaf de datum van het diploma.

De club dient volgende bewijzen toe te voegen om in aanmerking te komen voor deze subsidie:

 • Een weekoverzicht van de trainingsuren van afgelopen sportseizoen van alle jeugdploegen met hun jeugdsportbegeleiders (zowel gediplomeerde als niet-gediplomeerde trainers);
 • Een lijst van de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders die gedurende het afgelopen sportseizoen (juli-juni) actief waren binnen de club, met opgave van het aantal trainingsuren per trainer;
 • Een kopie van de diploma's of getuigschriften van de betrokken jeugdsportbegeleiders. (Indien deze nog niet in ons bezit zijn);
 • Een overzicht van de gediplomeerde jeugdsportbegeleiders die zullen instaan voor de jeugdbegeleiding in het volgende seizoen;
 • Voor de berekening van het subsidiebedrag moeten minimum 4 jeugdspelers deelnemen aan de training. Indien het aantal jongeren per training minder is dan 4, bekomt men slechts een % van het subsidiebedrag per uur (bij 3 jongeren = 75%,bij 2 jongeren = 50% en individueel = 25%).

9. Uitbetaling

Na goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer, vermeld op het aanvraagformulier. De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk of per email mee te delen aan de gemeente.

10. Controle

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:

 • de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent nodig acht;
 • de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 • elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, in het kalenderjaar volgend op de aanvraag. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe kalenderjaar.

11. Betwistingen / Beroep

Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen, beslist, eventueel na advies van het sectoraal adviesorgaan, bij betwistingen en wordt gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement.

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de subsidie aan de aanvrager, schriftelijk of per mail gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan een beroep tot vernietiging bij de Raad van State worden ingesteld.

12. Inwerkingtreding

Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2020 met als start de startdatum van de referteperiode zoals sectoraal bepaald. Dit kan afhankelijk van de sector 1 juli 2019 zijn of 1 september 2019.