Natuur en milieu - Aankoop van Peltse groengebieden door terreinbeherende natuurverenigingen

Terreinbeherende natuurverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuurwaarden in Pelt.

De gemeente Pelt wenst deze terreinbeherende natuurverenigingen door middel van een eenmalige subsidie ondersteunen bij de aankoop van natuurgronden, met als doel die gronden op te nemen in een natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat).

Natuurterreinen omvatten alle terreinen met een groene ruimtelijke bestemming volgens het gewestplan Neerpelt/Bree K.B. maart 1978 of volgens goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen: bosgebieden, groengebieden waaronder kunnen onderscheiden worden natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, parkgebieden, bufferzones. Agrarische gebieden al dan niet in overdruk met de aanwijzingen van landschappelijk waardevolle gebieden vallen niet onder dit gemeentelijk reglement. Voor de natuurterreinen krijgt de natuurvereniging een aankoopsubsidie van de Vlaamse Overheid.

Daarom werd het 'Reglement betreffende subsidies voor aankopen van Peltse groengebieden door terreinbeherende natuurverenigingen' goedgekeurd.

Voor wie

Artikel 3 van het gemeentelijk reglement vermeldt de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

 • terreinbeherende natuurvereniging
 • minstens 10 ha erkende natuurterreinen beheren in Pelt.

Een terreinbeherende natuurvereniging is een natuurvereniging met een actief terreinbeheer in de gemeente Pelt met minimaal 10 ha geïntegreerd natuurbeheer te Pelt.

Het begrip ‘geïntegreerd natuurbeheer’ is ontstaan uit het Natuurdecreet art. 12 bis. Bij het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud, wordt gestreefd naar een geïntegreerd beheer waarbij rekening gehouden wordt met de ecologische, de economische en de sociale functie.

Artikel 13 vermeldt de verplichtingen na de toekenning van subsidie:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • in alle perscontacten en publicaties met betrekking tot de aangekochte terreinen, de gemeente te vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het gemeentelogo
 • het goedgekeurde beheerplan en de eventuele latere aanpassingen voor de aangekochte percelen te bezorgen aan de gemeente na goedkeuring door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

 Artikel 4 vermeldt de voorwaarden waaraan de aankopen inhoudelijk moeten voldoen:

 • de natuurterreinen moeten in Pelt liggen
 • de aankoop van de natuurterreinen moet door de Vlaamse overheid gesubsidieerd zijn en cumulatie met gemeentelijke subsidies moet toegestaan zijn
 • de grond moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van een goedgekeurd natuurbeheerplan van type vier en ingepast in het goedgekeurde ruimer globaal kader
 • de gronden worden aangekocht om ze te laten erkennen als natuurreservaat
 • de gronden worden prioritair gericht op het realiseren van IHD-doestellingen
 • de gronden worden gescreend op mogelijke invulling van publieke toegankelijkheid
 • de gronden verkregen geen 100% aankoopsubsidie op basis van artikel 35, 2de lid van de Vlaamse subsidie.

Wat moet ik doen?

De aanvraag tot het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie moet worden ingediend via het daarvoor voorziene formulier op de gemeentelijke website.

Meteen na het indienen, wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

Aanvragen die buiten een periode van 3 maanden na de goedkeuring van de Vlaamse overheid tot toekenning van de subsidie voor de betreffende percelen worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement, behoudens aantoonbare gevallen van overmacht.

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de volledige aanvraag bij het bestuur.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt per mail de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet wordt vervolledigd binnen deze termijn, komt tijdens het lopende jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager per mail in kennis gesteld.

De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijkheid en volledigheid of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie. De aanvrager zal per mail in kennis gesteld worden van deze beslissing.

De aanvragen worden behandeld volgens volgorde van datum van ontvankelijk verklaring. Bij volledige benutting van het voorziene budget worden de aanvragen in volgorde overgedragen naar het volgende budgetjaar. Indien het budget niet volledig opgebruikt wordt in een jaar, wordt dit overgedragen naar het volgende budgetjaar.

Kostprijs

Het totale subsidiebedrag bedraagt 5,5 % van de door het Vlaamse Gewest toegekende subsidie op basis van de totale aankoopprijs, inclusief notaris- en registratiekosten, van de natuurterreinen die de begunstigde in het lopende jaar aankoopt en die voldoen aan de voorwaarden van punt 4 van het reglement.

Regelgeving

 

 

Wat meebrengen?

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waar de Vlaamse subsidie mee aangevraagd en bekomen werd (incl. een gekleurde kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid)
 • eenmalig de verklaring als terreinbeherende natuurvereniging
 • eenmalig een verklaring op eer dat de vereniging in Pelt een erkend areaal van tenminste 10 ha in natuurbeheer heeft
 • het indicatief aankoopprogramma voor het lopende jaar, zoals ingediend bij de bevoegde diensten van het Vlaamse Gewest
 • de beslissing van de Vlaamse overheid tot toekenning van de subsidies voor de aankoop van de in het indicatief aankoopprogramma vermelde natuurterreinen
 • afschrift akte van de aankoop met uitdrukkelijke omschrijving van de bestemming en het gebruik van de gronden.
;