Subsidies - Werkingssubsidies aan Pelter verenigingen - Sector Cultuur

Het gemeentebestuur gelooft in de waarde van een bloeiend verenigingsleven. Mensen ontmoeten elkaar rond gezamenlijke interesses of organiseren samen allerlei activiteiten. Ze nemen spontaan initiatief, tonen engagement en dragen zorg voor leden, vrienden en activiteiten. Het gemeentebestuur wil verenigingen stimuleren om deze belangrijke maatschappelijke rol ten volle op te nemen en hen uitdagen om mee te werken aan de doelstellingen van het gemeentelijk meerjarenplan.

Daarom werd het 'Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan Pelter verenigingen' goedgekeurd.

Voor wie

Voor verenigingen die als Pelter vereniging beschouwd worden en als Pelter vereniging gesubsidieerd mogen worden.

Om als een Pelter vereniging beschouwd te worden, dient men gelijktijdig aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich in Pelt en/of meer dan 50% van de activiteiten vindt in Pelt plaats en/of meer dan 50% van de leden wonen in Pelt. Er moet minstens aan twee van deze drie criteria voldaan zijn.
2. Een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen.
3. Minimum 5 leden hebben tijdens de referteperiode.
4. Een reguliere werking kunnen aantonen aan de hand van een activiteitenverslag.
5. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor de vereniging en een verzekering lichamelijke ongevallen voor de leden. Verenigingen die een eigen lokaal beheren, hebben daarvoor een brandverzekering.

Om als Pelter vereniging gesubsidieerd te worden moet men:
1. Voldoen aan de voorwaarden om als Pelter vereniging beschouwd te worden.
2. Over een bankrekeningnummer beschikken op naam van de vereniging.
3. Op elke externe communicatie, het authentieke gemeentelogo en de vermelding 'Met steun van de gemeente Pelt' opnemen.
4. Desgevallend het authentieke gemeentelogo van de gemeente Pelt op een duidelijk zichtbare plaats aanbrengen op de kledij (uniform, sportuitrusting, spelkleding,...) zodra de gemeente hierover een voorstel uitwerkt.
5. De Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en werking gebruiken.
6. Aan al haar financiële verplichtingen ten aanzien van de gemeente voldaan hebben op het ogenblik van het indienen van het dossier.
7. Alle activiteiten open voor groot publiek publiceren in de UiTkalender.
8. De principes en de regels van de democratie en van het Europees verdrag van de rechten van de mens onderschrijven en toepassen in hun werking.
9. Voldoen aan eventuele bijkomende sectorale voorwaarden.

Komen niet in aanmerking voor het bekomen van subsidies op basis van dit reglement:
1. Serviceclubs
2. Politieke partijen en hun jongerenbewegingen. Als politieke partij wordt beschouwd de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid die deelneemt aan de verkiezingen die door de Grondwet, de wet en het decreet zijn bepaald.
3. Verenigingen met als doel het verspreiden van een levensbeschouwelijke boodschap die zowel religieus als niet-religieus kan zijn. 
4. Vennootschappen volgens de omschrijving in artikel 1:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 1 januari 2020
5. Verenigingen die hun bestuursleden/oprichters rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensvoordeel uitkeren. Een vereniging mag spelers/trainers/dirigent/personeelslid/… betalen, maar deze personen mogen niet in het bestuur zetelen. Vrijwilligers- en onkostenvergoedingen zijn toegelaten, mits deze een belangeloos doel nastreven.

Bij twijfel is het gemeentebestuur gemachtigd om documenten ter controle op te vragen, zoals statuten, jaarrekeningen, …

Deze basisvoorwaarden (voor alle sectoren) zijn terug te vinden in het 'Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan Pelter verenigingen' (punt 3 in het subsidiereglement).

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van basisvoorwaarden alsook op basis van sectorale- en toekenningsvoorwaarden zoals beschreven in het 'Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan Pelter verenigingen'.

De specifieke sectorale- en toekenningsvoorwaarden voor de sector Cultuur, vind je onder punten 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6. en 8.1.7. in het reglement.

 

Wat moet ik doen?

De werkingssubsidies kunnen 1x per jaar door Pelter verenigingen worden aangevraagd.

De aanvragen dienen digitaal te gebeuren, en dit vóór 1 oktober.
Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier.

De subsidieaanvraag handelt over de activiteiten van het afgelopen werkjaar. Het werkjaar loopt van 1 juli (vorig kalenderjaar) tot en met 30 juni (huidig kalenderjaar).

;