Jeugd - Kadervorming

Het gemeentebestuur gelooft in de waarde van een bloeiend verenigingsleven. Mensen ontmoeten elkaar rond gezamenlijke interesses of organiseren samen allerlei activiteiten. Ze nemen spontaan initiatief, tonen engagement en dragen zorg voor leden, vrienden en activiteiten. Het gemeentebestuur wil verenigingen stimuleren om deze belangrijke maatschappelijke rol ten volle op te nemen en hen uitdagen om mee te werken aan de doelstellingen van het gemeentelijk meerjarenplan.

Daarom werd het 'Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan Pelter verenigingen' goedgekeurd.

Voor wie

Sectorale voorwaarden: de jongere dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • de begunstigde is een jongere die in Pelt woont en/of actief is in een Pelter jeugdvereniging
  • de jongere is minimum 15 jaar en maximum 30 jaar
  • de jongere dient de kadervormingscursus met goed gevolg beëindigd te hebben.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van basisvoorwaarden alsook op basis van sectorale- en toekenningsvoorwaarden zoals beschreven in het 'Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies aan Pelter verenigingen'.

De specifieke sectorale- en toekenningsvoorwaarden voor de sector Jeugdverenigingen - Kadervorming, vind je onder punten 8.3.3. en 8.3.5.3. in het reglement.

Wat moet ik doen?

De werkingssubsidie (sector jeugd) 'kadervorming' kan het ganse jaar door worden aangevraagd door de jongere.

De aanvragen dienen digitaal te gebeuren. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier.