Tussenkomst voor verenigingen die instaan voor het beheer van een accommodatie

Deze actie is ondertussen reeds afgelopen.

Meerdere verenigingen zijn eigenaar van een eigen accommodatie of baten een accommodatie uit in opdracht van het AGB Pelt. Zij konden omwille van sluiting minder inkomsten genereren uit de uitbating van deze accommodatie, terwijl een aantal kosten (verzekeringen, nutsvoorzieningen, …) bleven verder lopen.

De gemeente voorziet een eenmalig forfaitair bedrag ter compensatie van de doorlopende kosten en de gederfde inkomsten via verhuur en cafetaria.

Voor wie

Verenigingen die eigenaar zijn van een eigen accommodatie of een accommodatie uitbaten in opdracht van het AGB Pelt.

Daarnaast kunnen ook parochiezalen en buurthuizen aanspraak maken op deze forfaitaire tussenkomst.

Onder ‘vereniging’ wordt het volgende verstaan: verenigingen die als ‘Pelter vereniging’ beschouwd worden, zoals omschreven in artikel 3 alinea 1 in het ‘Reglement op het toekennen van werkingssubsidies aan de Pelter verenigingen’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2019.

Voorwaarden

Het forfaitair bedrag wordt als volgt berekend:

  • Standaard: € 500
  • Bij een verlies van meer dan 500 euro: €2.500

Wat moet ik doen?

De verenigingen moeten hiervoor een verklaring op eer indienen met de inschatting van de omvang van het ingevolge de coronamaatregelen geleden verlies. Deze verklaring vul je in door op de button hierboven te klikken en moet uiterlijk op 13 december 2020 ingevuld zijn.

Het gemeentebestuur kan de jaarrekeningen opvragen om de verklaring op eer te toetsen. Bij de vaststelling van onregelmatigheden, behoudt het bestuur zich het recht voor om de toegekende subsidie terug te vorderen.

Dit forfaitair bedrag zal uitbetaald worden in december 2020.