Verkavelingsvergunning

Je vraagt een verkavelingsvergunning aan om een stuk grond in twee of meer kavels te verdelen. Minstens één van die loten wordt verkocht wordt als bouwgrond voor woningbouw of voor het opstellen van constructies die voor bewoning gebruikt kunnen worden.

Bestaande verkavelingen kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de verkavelingsvoorschriften verouderd zijn of als je de perceelsgrenzen wil wijzigen. Voor het wijzigen van een verkaveling is ook een vergunning nodig.

Informeer jezelf

Voor je je eigendom wil verkavelen, kan je hierover best eerst informatie inwinnen bij de Omgevingsbalie.

Voorwaarden

Grote projecten zoals verkavelingen waarbij nieuwe wegen moeten worden aangelegd, worden best zo vroeg mogelijk besproken met de Omgevingsbalie.

Vanaf het moment dat het idee er is om een dergelijk project te realiseren, maak je best een afspraak. Op die manier word je reeds van bij het voorontwerp begeleid in de plannen en weet je ook dat op het moment dat de plannen definitief zijn je een grote kans hebt dat je een verkavelingsvergunning zal krijgen.

Wat moet ik doen?

Voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling contacteer je best een landmeter. Deze meet het te verkavelen perceel op en maakt ook de nodige verkavelingsplannen en stelt het verdere aanvraagdossier samen.

Bij dit dossier hoort ook een ontwerp van de bouwvoorschriften te zitten. Dit kan je best in samenspraak met de landmeter opmaken. Bij de behandeling van je aanvraag zal de Omgevingsbalie nagaan of de voorgestelde bouwvoorschriften behouden kunnen worden of dat deze mits een aanpassing pas vergund kunnen worden.

Indien het perceel gelegen is in een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) of een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dan zijn de voorschriften van dit bestemmingsplan van toepassing.

De aanvraag moet gebeuren via het Omgevingsloket

Hoe snel je aanvraag verder afgehandeld kan worden, is afhankelijk van de complexiteit van het dossier. In ieder geval is de maximumtermijn waarbinnen het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing moet nemen 120 dagen, zowel voor een nieuwe verkaveling als voor een wijziging van een bestaande verkaveling.