Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot één van onderstaande categorieën:

 • categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan een vastgelegd bedrag.
 • categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan een vastgelegd bedrag.
 • categorie 3: personen met een schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

De meest recente bedragen vind je op de website van het Verwarmingsfonds

Je kan een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank thuis);
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10,...liter);
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Wat moet ik doen?

Maak binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof een afspraak met de medewerkers van de burgerbalie.

Het OCMW zal dan:

 • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden;
 • je identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument en bankkaart vragen en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon maken;
 • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft;
 • enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Kostprijs

 • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie). Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
 • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst
  • van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022
  • van 456 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022.
  • Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

 

Uitzonderingen

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet, hout, steenkool.

Er wordt ook geen toelage toegekend aan personen die verblijven in :

 • een woonzorgcentrum of rusthuis
 • een opvanghuis
 • of een ziekenhuis

 

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 300 euro?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.

Daarbij besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 300 euro toe te kennen. De wet die die beslissing bekrachtigt, trad in werking op 29 juni 2022.

Heb je tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 stookolie in bulk aangekocht voor de verwarming van je woning? Dan kom je in aanmerking voor de mazoutcheque. Dat is een verwarmingstoelage van 300 euro die je één keer kan ontvangen.

 

U kan dit aanvragen via Stookoliecheque - chèque Mazout - Ölprüfen (fgov.be)

Indien u hierbij hulp nodig heeft, kan u een afspraak maken via de burgerbalie.

Je brengt dan best onderstaande zaken mee:

- Een kopie van je factuur voor stookolie
- Een bewijs van betaling van die factuur (bijvoorbeeld via een bankafschrift)
- Je identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument
- Je bankrekeningnummer (IBAN & BIC)
- Het ondernemingsnummer (KBO-nummer van je leverancier). Dat vind je op de factuur terug.


Bewaar dus zorgvuldig je facturen en betalingsbewijzen. Als je niet alle bewijsstukken aanlevert, zal je aanvraag niet in aanmerking worden genomen. Je kan ze tot en met 10 april 2023 wel steeds opnieuw aanvullen en indienen.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument
 • Bankkaart
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Factuur of leveringsbon van levering van stookolie (max 2 maanden na levering)
 • Laatste aanslagbiljet personenbelasting
 • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van schuldbemiddelaar.