Laatste wilsbeschikking - wijze van begraven of crematie

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de burgerbalie.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • Of je kiest voor een begrafenis of een crematie;
 • Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • In welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • En of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Je kan je laatste wilsbeschikking steeds wijzigen. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan je wilsbeschikking.

Voor wie

Inwoners van Pelt

Wat moet ik doen?

Om een laatste wilsbeschikking vast te leggen, maak je een afspraak bij de burgerbalie. 

We stellen een verklaring op in twee exemplaren, waarvan je één exemplaar krijgt als ontvangstbewijs.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Welke zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • Begraving van de assen binnen een begraafplaats in een bestaand graf of in een urnengraf;
 • Bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)
 • Verstrooiing van de assen:in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • Begraving of verstrooiing van de assen op een andere plaats dan de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige en mits toestemming van de eigenaar van het terrein);
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.


Hoe kan ik een ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Geen ritueel;
 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantste godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging;
 • Neutraal filosofische overtuiging

Opgelet, als je geen keuze van ritueel hebt aangeduid in jouw laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat je expliciet aangeeft dat je geen ritueel wenst. Daarvoor maak je best een andere verklaring op bijv. bij een notaris.

Keuze gemeente
Het is mogelijk om volgende zaken aan te duiden via een laatste wilsbeschikking:

 • De gemeente waar je wil begraven worden
 • De gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning

;