Een inbreuk melden bij lokaal bestuur Pelt

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij het lokaal bestuur Pelt kan melden. Met “lokaal bestuur Pelt” worden de diensten bedoeld van het gemeentebestuur en OCMW van Pelt en van autonoom gemeentebedrijf Pelt.

Interne melding bij entiteit

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur, als hoofd van het personeel.

Schriftelijke melding via brief

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Algemeen directeur

Lokaal bestuur Pelt

Oude Markt 2

3900 Pelt

De brief wordt door de centrale postkamer niet geopend, maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd of aan de persoon waaraan die de opdracht gedelegeerd heeft.

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen.

Je kunt je melding (anoniem) aan Audit Vlaanderen bezorgen:

  • Per post:

Audit Vlaanderen

Havenlaan 88 - bus 24

1000 Brussel

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

  • de inbreuk van geringe betekenis is
  • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid.

De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

1. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2. Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: Audit Vlaanderen kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

;