Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar zijn
  • Rechtsbekwaam zijn
  • Ongehuwd zijn
  • Nog niet wettelijk samenwonen
  • Beide partners moeten op eenzelfde adres ingeschreven zijn

Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Wat moet ik doen?

Aanvraag wettelijke samenwoning

De verklaring moet schriftelijk gebeuren bij de burgerbalie, tegen ontvangstbewijs. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de burgerbalie een modelverklaring ter beschikking houden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Beëindiging wettelijke samenwoning

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de partijen huwt of overlijdt.

Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden door onderlinge toestemming van beide partijen of door een eenzijdige verklaring.

Wettelijk samenwonenden kunnen een beroep doen op de tussenkomst van een vrederechter indien hun verstandhouding zoek is. De vrederechter kan dan dringende en voorlopige maatregelen treffen die betrekking hebben op hun kinderen, hun wettelijke en contractuele verplichtingen, hun gemeenschappelijke verblijfplaats, en hun goederen. Nadien moet een schriftelijke verklaring gebeuren van de beëindiging van het wettelijk samenwonen. 

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Artikelen 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart (e-ID) of verblijfskaart (EVK) van beide partners.