Wettelijk samenwonen

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Maak een afspraak - Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak - Beëindigen wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Voor wie

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap. 

Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst.

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar zijn
  • Rechtsbekwaam zijn
  • Ongehuwd zijn
  • Nog niet wettelijk samenwonen
  • Beide partners moeten op eenzelfde adres ingeschreven zijn

Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Wat moet ik doen?

Aanvraag wettelijke samenwoning

De verklaring moet schriftelijk gebeuren bij de burgerbalie, tegen ontvangstbewijs. Hiervoor moet je een afspraak maken. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de burgerbalie een modelverklaring ter beschikking houden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Beëindiging wettelijke samenwoning

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de partijen huwt of overlijdt.

Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden door onderlinge toestemming van beide partijen of door een eenzijdige verklaring.

Wettelijk samenwonenden kunnen een beroep doen op de tussenkomst van een vrederechter indien hun verstandhouding zoek is. De vrederechter kan dan dringende en voorlopige maatregelen treffen die betrekking hebben op hun kinderen, hun wettelijke en contractuele verplichtingen, hun gemeenschappelijke verblijfplaats, en hun goederen. Nadien moet een schriftelijke verklaring gebeuren van de beëindiging van het wettelijk samenwonen. 

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Artikelen 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart van beide partners.