Concrete acties voor Holheide

Algemene acties

Volgende algemene acties zijn van toepassing in Holheide:

 1. Voorzien van kredieten voor strategische grondverwerving en ontharding
 2. Ontwikkelen van een ondersteunend beleid, gericht op het klimaatrobuust inrichten van private percelen
 3. Opmaken van een klimaatverordening
 4. Vergroenen van straten
 5. Opmaken van een beleidskader ‘groenblauw netwerk’
 6. Uitwerken en toepassen van een richtlijnenboek voor de publieke ruimte
 7. Vergroenen van scholen (en schoolomgevingen)
 8. Stimuleren van functieverweving
 9. Opmaken van een beleidskader ‘economische activiteiten’
 10. Opmaken van een beleidskader ‘toerisme en recreatie’
 11. Juridisch verankeren van de visie op ‘meergezinswoningen’
 12. Opmaken van een draaiboek voor projectregie voor grootschalige projecten
 13. Monitoren van het ruimtelijk beleid
 14. Uitwerken van een verantwoordingsnota als richtinggevend instrument
 15. Uitwerken en toepassen van een kader voor het opleggen van stedenbouwkundige lasten
 16. Opmaken van een gemeentelijk thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan ‘open ruimte binnen de bebouwde ruimte’
 17. Aanpassen, toepassen en verankeren van de algemene richtlijnen in een bouwcode in functie van open ruimte versterkend en kernversterkend beleid
 18. Stimuleren van innovatieve en hedendaagse (collectieve) woonmodellen
 19. Transformeren van groepswoningbouwprojecten in het kader van sociaal wonen
 20. Inventariseren van waardevolle panden en opmaken van een visie voor waardevolle panden
 21. Uitwerken van een vastgoedbeleid voor het publiek patrimonium in het kader van het strategisch vastgoedplan SURE2050
 22. Opmaken en verankeren van een duurzaamheidskader waaraan projecten moeten voldoen
 23. Opmaken van een beleidskader ‘energie’
 24. Opnemen van een actieve projectregie binnen strategische locaties

Gebiedsspecifieke acties

Volgende gebiedsspecifieke actie is van toepassing in Holheide:

 • 25. realiseren van het masterplan Holheide waarbij volgende elementen prioritair worden uitgevoerd:
  • herbestemmen van de kerk
  • vormgeven van de brede school Holheide
  • ontwikkelen van een zone voor de jeugdbeweging.

Terug naar acties per dorp

;