Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten levert een bijdrage in het bereiken van het financieel evenwicht zoals voorzien in de BBC2020 regelgeving.

Daarenboven is het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten in alle brievenbussen of op de openbare weg nadelig voor het milieu, verhoogt het het volume papierafval en brengt het bijkomende kosten met zich mee voor onder meer afhaling en verwerking van dit afval.

Voor welk drukwerk?

De belasting wordt gevestigd op de bedeling van huis-aan-huis publiciteitsbladen en – kaarten met handelskarakter, alsook van gelijkgestelde producten, catalogi en kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Dit reglement slaat enkel op het drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling.

Vrijstellingen

 • Voor drukwerken van:
  • Socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen
  • Openbare diensten
  • Vormings- en onderwijsinstellingen
  • Politieke partijen
 • Voor publicaties waarin voor minstens 25% van de totale oppervlakte teksten en / of afbeeldingen voorkomen zonder handelskarakter.
 • De eerste bedeling van publiciteitsbladen, naar aanleiding van de opening van een nieuwe zaak, op voorwaarde dat er van deze bedeling op voorhand aangifte wordt gedaan en dat deze bedeling gebeurt binnen één jaar na de opening van deze nieuwe zaak.

Wat als ik geen aangifte indien?

Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.

Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert, zoals vastgelegd door B-Post op 1 januari van het aanslagjaar. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag van 25 euro.

Voor wie

De belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger) is de verantwoordelijke uitgever of diegene die de opdracht gaf om het product te produceren.

Wat moet ik doen?

De belastingplichtige doet, binnen de 7 kalenderdagen na de verspreiding, aangifte bij het gemeentebestuur via het onlineformulier op deze pagina.

Kostprijs

De belasting op publiciteitsbladen en – kaarten met handelskarakter wordt vastgesteld op:

 • 0,01 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk (alle formaten t.e.m.1 vel A4)
 • 0,03 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.

De belasting wordt berekend op basis van de gegevens van de aangifte door de belastingplichtige.

;