Hemelwater- en droogteplan Pelt

het Hemelwater- en Droogteplan Pelt moet zorgen voor structurele antwoorden op de klimaatwijziging, de huidige en toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte. Het zal voor de gemeente een leidraad zijn om nu en in de toekomst daadwerkelijk acties te ondernemen die ruimte geven aan water.

Het klimaat verandert. Er valt evenveel regen als vroeger, maar de zomers worden droger en de winters natter. Het regent minder maar de regen is intenser, droogteperiodes duren steeds langer. Dat maakt dat in de ene periode het wachtbekken op de Dommel Neerpelt Centrum nog net kan behoeden voor overstromingen, terwijl in een andere periode zowel de landbouw als de natuur kreunen onder een tekort aan water.

De oplossing bestaat erin het water op te vangen als het er is en het bijhouden, door het meer ruimte te geven enerzijds en door het grondwater aan te vullen anderzijds. Ruimte creëren voor water is dan ook de rode draad doorheen het plan. Regenwater moet zoveel mogelijk in de bodem infiltreren daar waar het neervalt. Water dat afstroomt naar rioleringen en beken kan bij hevige regenval voor wateroverlast zorgen. En als regenwater niet in de bodem kan doordringen, zakt ook het grondwaterpeil en dat is dan weer erg nadelig voor plant, dier en mens, zeker in droge(re) periodes. 

Deze visie in het plan wordt aangevuld met een lijst van actiepunten. Het gaat daarbij niet alleen over het ontwerp van wegen en de aanleg van gescheiden of geperforeerde rioleringen, maar ook over de ontharding van pleinen en straten, het sensibiliseren van inwoners, ruimtelijke ordening, handhaving (correct aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) en herinrichting van groenzones.

Het lijvige Hemelwater- en Droogteplan Pelt is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen Fluvius, de verschillende waterbeheerders in Pelt en de dienst Planning en Projecten.

Concreet: zie illustraties onderaan

;