Bestuurderspas voor taxibestuurders

Sinds 1 juli 2020 heeft elke (taxi)chauffeur die in het Vlaamse Gewest, onder eigen naam of in loondienst rijdt, een bestuurderspas nodig. Dit geldt ook wanneer de chauffeur enkel ceremonieel vervoer uitbaat.

 • De bestuurderspas is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • De bestuurderspas is 5 jaar geldig

Voor wie

De bestuurderspas vraagt de (taxi)chauffeur aan bij de gemeente waar hij of zij gedomicilieerd is.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

 • Minstens 21 jaar zijn;
 • Minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring;
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 596.1 – 28) kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • Voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen;
 • Een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 (richtgraad 2.2.) van het Europees Referentiekader voor Talen. Een bestuurderspas kan ook afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 (richtgraag 2.2.) binnen een termijn van 2 jaren wordt behaald. In dat laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.

Wat moet ik doen?

 • Ontvangst via Centaurus2020 databank of via bijlage 6 modelformulier (niet digitaal);
 • Binnen 20 dagen bijkomende informatie opvragen (bewijsstukken, voorwaarden);
 • Afleveren bestuurderspas binnen 20 dagen na volledigheid. Hiervoor maak je een afspraak;
 • Aanvrager dient binnen de 3 maanden de bestuurderspas af te halen, anders vervalt die. Hiervoor maak je een afspraak;
 • Bij afkeuring van de aanvraag dient de aanvrager aangetekend aangeschreven te worden;
 • De bestuurder van wie de bestuurderspas ingetrokken is, kan de eerste twee jaar die volgen op de intrekking geen nieuwe bestuurderspas aanvragen.

Kostprijs

De bestuurderspas kost 23,74 euro en is 5 jaar geldig.

(het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd)

Regelgeving

Opgelet:

 • Haal deze bestuurderspas ten laatste drie maanden na de toekenning ervan af, anders vervalt je bestuurderspas. Hiervoor maak je een afspraak.
 • Je moet op elk moment in het bezit te zijn van je bestuurderspas.
 • Je bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar. Je bent verplicht te melden (via een beveiligde zending: aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding):
  • elke wijziging van domicilie: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet.
  • elke veroordeling: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet:

   § 1. Een bestuurder bewijst dat hij/zij van goed zedelijk gedrag is als hij/zij in België of het buitenland geen van de volgende in kracht van gewijsde gegane veroordelingen heeft opgelopen:
   1. Een criminele straf, al dan niet met uitstel;
   2. Een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar;
   3. Een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar;
   4. Correctionele veroordelingen of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar;
   5. Meer dan vijf veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede graad;
   6. Meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de derde of vierde graad;
   7. Meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

   Er wordt geen rekening gehouden met de uitgewiste veroordelingen of de veroordelingen waarvoor de betrokkene eerherstel heeft gekregen.

   § 2. Als een veroordeling door een buitenlandse gerechtsinstantie is uitgesproken, wordt rekening gehouden met elke veroordeling die betrekking heeft op een feit dat volgens het Belgisch kan leiden tot een van de veroordelingen, vermeld in paragraaf 1.

  • Verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten: binnen 24 uur na het voorval.

 • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

Wat meebrengen?

Je dient je aanvraag in via https://centaurus2020.vlaanderen.be en voegt volgende documenten toe:

 • Kopie rijbewijs met geldige medische keuring.(kopie van beiden zijden)
 • Kopie elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning (kopie van beide zijden).
 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2, indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • Wanneer je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel: een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer je een buitenlands staatsburger bent: een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Diploma verloren?

Je kan een vervangend attest aanvragen via de website http://onderwijs.vlaanderen.be/diploma-of-ander-studiebewijs-verloren

Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Heb je niet het vereiste niveau B1, dan kan je toch een bestuurderspas krijgen als je minimaal niveau A2 kan aantonen. Je hebt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.

;