Betwisting vaderschap

In sommige gevallen kan betwist worden wie de vader is van een kind.

In regel is de echtgenoot van de moeder de wettelijke vader van een kind. Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een andere man dan de biologische vader van het kind, dan wordt het kind wettelijk toch beschouwd als een kind van haar echtgenoot, uitgezonderd indien:

 • het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken;
 • het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, zoals blijkt uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres;
 • het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.
 • Het kind geboren is meer dan 300 dagen na het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.

Wil je dit veranderen, dan moet je het vaderschap betwisten.

Voor wie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van betwisting vaderschap aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wat moet ik doen?

Het gaat om een juridische procedure waarvoor betrokkenen best een advocaat contacteren.

De documenten nodig om een verzoekschrift in te dienen kunnen zijn:

 • geboorteakte kind(eren);
 • huwelijksakte;
 • attesten van woonst;
 • samenstelling gezin.

Deze attesten worden desgevallend opgevraagd door de advocaat.

Nadat de uitspraak van de familierechtbank definitief is wordt de geboorteakte aangepast en worden de wijzigingen geregistreerd in het rijksregister.

Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort.
;