Flexactie bij huisvesting arbeidsmigranten

Op maandag 13 mei werd in de gemeente Pelt en in samenwerking met de lokale politie HANO een gecoördineerde actie (zogenaamde flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen. Daarbij werd nadrukkelijk gecontroleerd op de bewoning en veiligheid van arbeidsmigranten.

De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.

Het lokaal bestuur van Pelt wil dat zijn burgers in kwalitatieve omstandigheden kunnen wonen. Ook woonexploitaties voor arbeidsmigranten moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en brandveiligheid. Maar ook inzake de woonkwaliteit zijn de verschillende adressen nader bekeken met de bevoegde instanties.

RESULTATEN

Een eerste pand dat controle kreeg, zal een herstelvordering krijgen van de Vlaamse Wooninspectie. Dat is het gevolg van de slechte kwaliteit van de woning. Het gaat het vooral om problemen met de elektriciteit, vocht en hygiëne. Verder werd een pand gecontroleerd dat onderverdeeld is in verschillende kleine kamers en een gemeenschappelijke ruimte. Daar was de vaststelling dat de woonruimtes te klein zijn. Ook hier zal een herstelvordering volgen. Als laatste werd nog een pand bezocht met een aantal studio’s. Hier werden een tekortkomingen vastgesteld op het vlak van woonkwaliteit en brandveiligheid.

Binnenkort wordt in overleg met alle Noord-Limburgse gemeenten een kamerreglement uitgerold. Dat zal een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor wat betreft de woonkwaliteit voor de bewoners.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe: “Het is een meerwaarde dat de gemeente bij dergelijke controles kan rekenen op bovenlokale ondersteuning. De inhoudelijke expertise van ARIEC is een meerwaarde voor de bestuurlijke handhaving op lokaal niveau. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om hierin voldoende slagkrachtig te zijn.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten, ook uit de Wooninspectie, RSZ, VSI, en de brandweer. Ploegen van de lokale politie Hano begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.


Flexactie ? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de lokale besturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.

Foto: freepic.com 

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 10.54 u.
;