Sociale huurwoningen (Kempisch Tehuis)

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of fysieke toestand.

In Pelt worden de sociale woningen verhuurd door Kempisch Tehuis.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar geledenbedraagt niet meer dan een vastgestelde grens. Deze wordt regelmatig geïndexeerd.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wat moet ik doen?

Je kan je rechtstreeks richten tot het Kempisch Tehuis of een afspraak maken bij het OCMW.

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Kostprijs

De begeleiding bij de inschrijving is gratis.

De huurprijs die je uiteindelijk zal betalen is afhankelijk van je inkomen.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot de reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden
 • Documenten van je leefloon of uitkering (bv. ziekenfonds, RVA, OCMW)
 • Een attest van samenstelling van gezin
 • Als jij of een gezinslid een handicap hebt: een attest van de FOD sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • Eventueel een attest over onteigening, ongeschiktheidsverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • Indien van toepassing, een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • Indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.