RUP Campus Noord

Het RUP Campus Noord werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2024. Het RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing van de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad. 

De opmaak van het RUP heeft betrekking op de terreinen van Nolim Oost.
Het projectgebied Nolim Oost heeft als naam voor het RUP “Campus Noord” meegekregen. Deze naam onthult de ambitieuze rol die de plek in de toekomst speelt in haar omgeving.

De gemeenteraad van Pelt stelde op 28 maart 2024 de stukken horende bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Campus Noord” definitief vast.

Dit project kadert binnen LIRES (Limburgse Regionale Economische Samenwerking) dat getrokken wordt door de POM Limburg en heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken.


In het kader daarvan werd er in 2018 een CALL “locatiestudie” gelanceerd voor Corda Noord.
Hierbij werd er gezocht naar de mogelijkheden van een nieuw bedrijvencentrum in het noorden van Limburg dat de verbinding zou maken tussen Hasselt en Eindhoven. Corda Noord is een Spin-off van Corda Campus Hasselt en biedt mogelijkheden aan startups en andere bedrijven om zich hier te vestigen en te ontwikkelen.

De site ‘Nolim Oost’ bleek omwille van haar strategische ligging aan de Nood-Zuid en op de Kempische as een perfecte locatie voor het uitbouwen van deze nieuwe Campus Noord.
Het projectgebied situeert zich binnen industriezone op het gewestplan. Deze zone binnen het bedrijventerrein Nolimpark speelt een ambitieuze rol voor zowel Nolimpark, als voor de hele regio voor wat betreft het huisvesten en samenbrengen van startups en onderzoeksbedrijven, bedrijfsondersteunende functies en activiteiten.

De huidige voorschriften die voor deze zone gelden, laten dit nieuwe type van hoogwaardige bedrijvigheid/deze evolutie van bedrijvigheid niet toe. Om het huidige, nog niet geëxploiteerde deel van het bedrijventerrein, te kunnen ontwikkelen, afgestemd op hedendaagse noden en behoeften op deze locatie en ingepast in haar context en plaats in de regio, is een RUP nodig.

Het RUP heeft als doel het huidige voorschrift van het gewestplan op te heffen en een nieuw voorschrift op te stellen zodat bedrijfsvoering in alle facetten op deze strategische locatie mogelijk is.

Alle dossierstukken en de historiek kunnen ook geraadpleegd worden op het platform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)

;