RUP Campus Noord

De opmaak van het RUP heeft betrekking op de terreinen van Nolim Oost.
Het projectgebied Nolim Oost heeft als naam voor het RUP “Campus Noord” meegekregen. Deze naam onthult de ambitieuze rol die de plek in de toekomst speelt in haar omgeving.

Dit project kadert binnen LIRES (Limburgse Regionale Economische Samenwerking) dat getrokken wordt door de POM Limburg en heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken.


In het kader daarvan werd er in 2018 een CALL “locatiestudie” gelanceerd voor Corda Noord.
Hierbij werd er gezocht naar de mogelijkheden van een nieuw bedrijvencentrum in het noorden van Limburg dat de verbinding zou maken tussen Hasselt en Eindhoven. Corda Noord is een Spin-off van Corda Campus Hasselt en biedt mogelijkheden aan startups en andere bedrijven om zich hier te vestigen en te ontwikkelen.

De site ‘Nolim Oost’ bleek omwille van haar strategische ligging aan de Nood-Zuid en op de Kempische as een perfecte locatie voor het uitbouwen van deze nieuwe Campus Noord.
Het projectgebied situeert zich binnen industriezone op het gewestplan. Deze zone binnen het bedrijventerrein Nolimpark speelt een ambitieuze rol voor zowel Nolimpark, als voor de hele regio voor wat betreft het huisvesten en samenbrengen van startups en onderzoeksbedrijven, bedrijfsondersteunende functies en activiteiten.

De huidige voorschriften die voor deze zone gelden, laten dit nieuwe type van hoogwaardige bedrijvigheid/deze evolutie van bedrijvigheid niet toe. Om het huidige, nog niet geëxploiteerde deel van het bedrijventerrein, te kunnen ontwikkelen, afgestemd op hedendaagse noden en behoeften op deze locatie en ingepast in haar context en plaats in de regio, is een RUP nodig.

Het RUP heeft als doel het huidige voorschrift van het gewestplan op te heffen en een nieuw voorschrift op te stellen zodat bedrijfsvoering in alle facetten op deze strategische locatie mogelijk is.


Het college van burgmeester en schepenen Pelt heeft op 29/08/2022 de startnota en procesnota van het RUP Campus Noord goedgekeurd en opdracht gegeven de publieke raadpleging en adviesronde m.b.t. deze stukken te organiseren.

De publieke raadpleging werd ingericht van 13/09/2022 t.e.m. 11/11/2022 (60 dagen). Tijdens deze periode van publieke raadpleging werd er een participatiemoment georganiseerd (29/09/2022) en een toelichting voorzien op de Raad van Bestuur DISV Noord-Limburg (7/10/2022).

Er werden geen andere opmerkingen aangeleverd door derden tijdens de publieke raadpleging.
Gelijktijdig aan de periode van publieke raadpleging werd er een adviesronde georganiseerd via het DSI (het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie). Van 14 adviesinstanties hebben we een reactie mogen ontvangen. Daarnaast leverde de Gecoro van Pelt op 20/10/2022 eveneens advies aan op de startnota (inclusief mer-screening).

De scopingnota bevat dezelfde informatie als de startnota en werd aangevuld en aangepast naar aanleiding van adviezen en inspraakreacties die tijdens de publieke raadpleging voor de startnota aan bod kwamen.

De (geactualiseerde) procesnota en scopingnota werden op 6 maart 2023 goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Pelt.


Procesnota

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief wordt uitgevoerd. Het is dus een evolutief document. Het document groeit naarmate het proces vordert.

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde. De procesnota is enkel een feitelijk relaas van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. Het is voor het publiek als het ware een ‘leeswijzer’ van de te doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.

De procesnota omvat:

  • De verschillende geplande processtappen
  • De samenstelling van het planteam
  • De lijst van de betrokken en te betrekken actoren
  • De lijst van adviesinstanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen
  • De wijze van communicatie en van participatie
  • Het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan

Scopingnota

De scopingnota bevat dezelfde informatie als de startnota en wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van adviezen en inspraakreacties die tijdens de publieke raadpleging voor de startnota aan bod kwamen. In deze fase worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld. De scopinngota geeft richting aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en in voorkomend geval de effecten.

De adviezen en inspraakreacties werden in hoofdstuk 8 van de scopingnota gebundeld, samen
met een toelichting over hoe ermee omgegaan werd en welke overwegingen hierbij meegespeeld hebben.


De goedkeuring van de (geactualiseerde) procesnota en scopingnota vormt een derde formele stap in de procedure van de opmaak van het RUP. De scopingnota zal, na goedkeuring door het College van burgmeester en schepenen, verzonden worden aan het team Mer met de vraag tot bevestiging dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.

De volgende stap in de RUP procedure is de opmaak van het voorontwerp RUP.

;