AMBITIE 2: te koesteren open ruimte

Met haar (ruime aanbod aan) open ruimte heeft de gemeente een grote kwaliteit in handen. De open ruimte heeft vele gezichten. Deze verscheidenheid aan (waardevolle) landschappen is een belangrijk ingrediënt voor een duurzame levenskwaliteit en levert belangrijke ecosysteemdiensten voor bijvoorbeeld voedselproductie, als klimaatbuffer, voor biodiversiteit of
voor de natuurlijke en landschappelijke beleving. De open ruimte bestaat niet enkel uit (open) landbouwpercelen of grotere natuurgebieden, maar ook uit een netwerk van waardevolle kleinere elementen zoals beken, trage wegen, houtkanten enz.

De druk op de open ruimte blijft groot. De gemeente wil geen bijkomende open ruimte meer aansnijden maar ze integendeel maximaal beschermen. Zij voert daarom een open ruimte versterkend beleid waarin de open ruimte geen reservoir is waar naar believen uit wordt geput voor allerlei ruimteclaims van stedelijke en harde functies. Het landschap, natuur(ontwikkeling), landbouw en de functie als ontspanningsruimte primeren en de ambitie luidt dan ook om het bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte te minimaliseren en op termijn volledig te stoppen.

Het behoud van de open ruimte is belangrijk. Maar even noodzakelijk is dat deze haar kwaliteiten niet verliest. Pelt koestert zijn open ruimte en benut het DNA van het landschap voor een gediversifieerd beleid. Pelt wenst de eigenheid van zijn open ruimte te bewaren.
Eventuele nieuwe ontwikkelingen en bestaande bebouwing worden ontworpen en ingeplant gericht op een maximale verweving met de open ruimte.

De open ruimte in Pelt wordt van oudsher gekenmerkt door landbouw. Het is belangrijk dat de landbouwers ook in de toekomst kunnen blijven functioneren en voldoende ruimte krijgen om professioneel en concurrentieel te kunnen werken. Voor de landbouwbedrijven ligt er dan ook een gezond ontwikkelingsperspectief op maat van Pelt in de landbouwgebieden. Als (mede)beheerders van de open ruimte dragen zij bij aan het instandhouden en het versterken van (het DNA van) de verschillende landschappen.

De (woon)reservegebieden die wij niet nodig hebben om de verwachte groei op te vangen, behouden hun functie als open ruimte. Pelt is maximaal terughoudend met zonevreemde functies in de open ruimte. Pelt heeft de ambitie om de eigenheid van zijn open ruimte te bewaren en de kwaliteit in de toekomst te verbeteren. 

;