AMBITIE 6: inclusieve gemeente

Pelt is een zorgzame en inclusieve gemeente waar iedereen welkom is en waar aandacht
is voor elk individu binnen de samenleving. In de toekomst bouwt Pelt verder aan deze
rol en zorgt ervoor dat elke Peltenaar zich thuisvoelt in de gemeente. De
demografische veranderingen hebben een impact op de gezinssamenstelling en de
bijhorende vraag naar nieuwe woonvormen en typologieën. Innovatieve concepten zoals
collectief of levensbestendig wonen dragen bij tot het creëren van een evenwichting
en inclusief woonaanbod. De gemeente voert niet enkel een gediversifieerd beleid op
het niveau van de gemeente. Ook binnen de verschillende buurten en projecten streeft
de gemeente een sociale mix na. Pelt zet in op behoorlijke, betaalbare en gevarieerde
huisvesting voor alle inwoners en heeft aandacht voor levensloopbestendig wonen.

Een zorgzame en sociale gemeente gaat verder dan de aanpassing van woningen
en het woonaanbod. Het streven naar doordachte functiemenging en meervoudig
ruimtegebruik binnen het kernversterkend beleid is een belangrijke troef om een breed
aanbod van voorzieningen en diensten te realiseren in de kernen en in de nabijheid van
iedere Peltenaar. Met andere woorden: Pelt streeft naar leefbare kernen in de nabijheid
van een centrum met lokale en regionale voorzieningen. De toegankelijkheid hiervan
vergroot Pelt verder door in te zetten op het fietsvriendelijk karakter, een robuust netwerk
van verbindingen voor de actieve weggebruiker en hoogwaardig openbaar vervoer.

;