GLOBALE UITDAGING 3: demografie

Demografen wijzen op de gevaren van een bevolkingsexplosie. Met een jaarlijkse aangroei van 80 miljoen bewoners zou de wereldbevolking oplopen van 7,7 miljard nu tot 10 miljard mensen in 2050. Dit zal de kans op internationale migraties doen toenemen. Wij zullen met meer en meer zijn om de natuurlijke grondstoffen aan te spreken, broeikasgassen uit te stoten en ruimte in te nemen die andere soorten nu gebruiken.

Ook in Pelt zal het aantal inwoners stijgen. Naar alle verwachting 7 zullen er 3.077 inwoners bijkomen tussen 2021 en 2035. Samenhangend met de bevolkingsgroei, zal ook het aantal gezinnen binnen Pelt stijgen met 1.297. Pelt staat voor de uitdaging om in een voldoende ruim woonaanbod te voorzien dat de groei van het aantal gezinnen ondervangt.

Een tweede ruimtelijke en demografische uitdaging is de potentiële mismatch tussen het bestaand woonpatrimonium en de veranderende bevolkingssamenstelling. De gezinnen worden steeds kleiner en ouderen blijven graag langer thuis wonen, hoewel deze thuis vaak veel te groot en moeilijk te onderhouden is. De gemeente Pelt staat voor de uitdaging om de woningtypologieën af te stemmen op de wijzigende bevolkingssamenstelling.

Daarnaast houdt een wijzigende bevolking een derde uitdaging in, namelijk de aanpassing van het voorzieningenniveau aan een mogelijke bevolkingsgroei, een ouder wordende, vaak minder mobiele bevolking enz.

;